PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


četrtek, 3. september 2015, ob 16. uri

Razpis za sofinanciranje projektne dokumentacije za ekološko in energetsko sanacijo planinskih koč

Predmet razpisa je sofinanciranje projektne dokumentacije za ekološko in energetsko sanacijo planinskih koč v skupni vrednosti 12.000 €

Planinska zveza Slovenije bo sofinancirala pripravo projektne dokumentacije za investicije na planinskih kočah, ki se bodo izvajale med leti 2015 in 2017 in se nanašajo na (vsaj) eno od sledečih področij:

  • sanacija sistema za ravnanje z odpadno vodo koče,
  • izboljšanje sistema požarne varnosti in ureditev evakuacijskih poti,
  • posodobitev in dograditev sistema za energetsko oskrbo koče,
  • posodobitev in dograditev sistema oskrbe koče z vodo (vključno z dezinfekcijo).

 Dokumentacija, ki je upravičena za sofinanciranje:

  • projektna naloga,
  • projektna dokumentacija, ki lahko obsega idejno zasnovo, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za razpis in projekt za izvedbo,
  • tehnična dokumentacija, ki lahko obsega projekt izvedenih del in projekt za obratovanje in vzdrževanje objekta.

Na razpis se lahko prijavijo Planinska društva oz. lastniki objektov, ki imajo status planinske koče in imajo v načrtu investicije ekološke in/ali energetske sanacije v oz. na planinskih kočah v letu 2015, 2016 ali 2017. Pogoj za odobritev vloge je, da bodo morale biti investicije, ki bodo odobrene, izvedene v roku največ dveh let od datuma odobritve, ali pa so že izvedene v letu 2015. Planinska zveza Slovenije si pridružuje pravico, da v kolikor po dveh letih investicija ni bila izvedena, od prejemnika sredstev zahteva povračilo pridobljenih sredstev na tem razpisu.

Najvišja vrednost odobrenih sredstev za posameznega prijavitelja na tem razpisu je 2.000 € oz. 50% celotnega stroška posamezne projekte dokumentacije.

Posamezno planinsko društvo oz. lastnik objekta s statusom planinske koče lahko vloži prijave samo za eno kočo. V primeru prijave več različnih dokumentacij za isto kočo, le-te odda z ločenimi prijavnimi obrazci (pošlje se lahko v isti kuverti). Vsaka projektna dokumentacija bo v skladu z merili ocenjena ločeno.

Merila za izbor in odobritev sredstev:
 

Kriteriji

Št. točk

Opis točkovanja

1. Kategorija koče

30

Koča I. kategorije

 

20

Koča II. kategorije

 

10

Koča III. kategorije

2. Zagotavljanje varnosti oseb in premoženja ter varstvo okolja

30

Sanacija sistema za ravnanje z odpadno vodo koče

30

Izboljšanje sistema požarne varnosti in ureditev evakuacijskih poti

20

Posodobitev in dograditev sistema za energetsko oskrbo koče

10

Posodobitev in dograditev sistema oskrbe koče z vodo (vključno z dezinfekcijo)

3. Prejem sredstev FŠO (Fundacije za šport)

10

Planinsko društvo/lastnik še ni prejel sredstev FŠO za kočo, za katero se nanaša dokumentacija

4. Zavarovana območja

10

Koča se nahaja v zavarovanem območju (narodni, regijski ali krajinski park)

Projekta dokumentacija, prijavljena na razpis, lahko pri 2. točki meril prejme točke samo pri eni vrstici v tabeli.

V primeru, da ima več vlog na zadnjem mestu za sofinanciranje enako število točk, se preostala sredstva  razdelijo sorazmerno med vse vloge z istim številom točk.

V primeru, da na razpis prijavljena dokumentacija zajema tudi investicije, ki niso predmet tega razpisa, lahko razpisna komisija vlogo izloči ali odobri izplačilo sorazmernega dela vrednosti projekte dokumentacije.

Vloge planinskih društev oz. lastnikov planinskih koč, ki v letu 2015 niso upoštevale najvišje cene prenočevanja in najvišje cene osnovne oskrbe v planinskih kočah, kot jih je določil UO PZS, bodo izločene.

Oddaja vlog:
Izpolnjen prijavni obvrazec (priloga spodaj) je treba poslati priporočeno na naslov
Planinska zveza Slovenije, Gospodarska komisija, Dvorakova 9, p.p.: 214, 1001 Ljubljana, ali oddati v glavni pisarni PZS v času uradnih ur. Vloga mora biti v zaprti kuverti s pripisom: »Javni razpis za projektno dokumentacijo za planinske koče.«

Rok za oddajo vlog
je 15. november 2015. Nepravočasno oddanih vlog ocenjevalna komisija ne bo upoštevala.

 

Prijavitelje, ki bodo izbrani, bo komisija naknadno zaprosila, da pošljejo še dokazila in sicer:

  • elektronsko verzijo vse projektne dokumentacije, ki so predmet sofinanciranja,
  • kopijo računov za izdelavo projektne dokumentacije, ki so predmet sofinanciranja,
  • potrdilo o plačilu računov za izdelavo projektne dokumentacije (veljajo računi plačani od 1.1.2015 do datuma oddaje vloge).


Rezultati
izbora bodo znani do 15. decembra 2015 in bodo javno objavljeni. Izplačilo odobrenih sredstev bo izvedeno predvidoma do konca leta 2015.

Dodatne informacije in pojasnila dobite pri strokovnem sodelavcu gospodarske komisije Dušanu Prašnikarju, e-mail: dusan.prasnikar@pzs.si ali na tel.: 01 43 45 683.

Janko Rabič,
načelnik Gospodarske komisije PZS
Bojan Rotovnik,
predsednik PZS 
 
Prilogi:
PDF Besedilo razpisa (243 kB)
DOC Prijavni obrazec  (238 kB)

https://www.pzs.si/novice.php?pid=10423 16. 6. 2024