PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


petek, 19. maj 2017, ob 14.35 uri

Usposabljanje za turnokolesarskega vodnika I - podaljšan rok prijav 2017

Komisija za turno kolesarstvo (KTK) PZS organizira usposabljanje za turnokolesarskega vodnika I, namenjeno kandidatom, ki bi želeli voditi kolesarske ture v gorski svet v okviru planinskih društev in drugih organizacij. Prvi del tečaja bo 3. in 4. junija 2017 na Krvavcu, drugi del pa od 22. do 25. junija 2017 na Valvasorjevem domu pod Stolom. Rok za prijave je podaljšan do 26. maja 2017.
Usposabljanje je namenjeno kandidatom, ki bi želeli voditi kolesarske ture v gorski svet v okviru planinskih društev in drugih organizacij. Usposabljanje obsega:
 • sprejemni izpit in preizkusno turo;
 • tečaj, teoretični izpit in izpitno turo;
 • seminarsko nalogo in pripravništvo.

Tečaj je sestavljen iz dveh delov:
 • kolesarsko-tehničnega dela (2 dni) in
 • vodniškega dela (4 dni).

V prvem delu tečaja je pozornost namenjena tehniki vožnje in servisiranju kolesa, na preizkusni turi pa preverimo fizične in tehnične sposobnosti kandidatov za nadaljnje vodniško usposabljanje. Izveden bo tudi teoretični sprejemni izpit iz temeljnih planinskih znanj.

V drugem delu tečaja pa je poudarek na vodniških znanjih, kot je vodenje skupine, orientacija, nudenje prve pomoči ipd. Tečaj se zaključi s teoretičnim izpitom in izpitno turo.

Prvi del tečaja bo izveden 3. in 4. junija 2017 na Krvavcu, drugi del pa od 22. junija do 25. junija 2017 na Valvasorjevem domu pod Stolom. Podaljšan rok prijave je 26. 5. 2017.

Pogoj za udeležbo na tečaju je popolna tehnična oprema turnega kolesarja (gorsko kolo, kolesarske rokavice, čelada, zaščitna očala, nahrbtnik, rešilna folija, komplet prve pomoči, kompas, geografska karta Stol PZ, kolesarski komplet za popravila na terenu, GSM telefon). Priporočamo tudi ročni GPS sprejemnik ali GSM telefon z GPS sprejemnikom.

Pogoj za udeležbo na drugem delu tečaja je uspešno opravljena preizkusna tura z zahtevnostjo vzpona do V5 in spusta do S4 (glej http://ktk.pzs.si, rubrika Ture, Lestvice zahtevnosti) in opravljen teoretični sprejemni izpit iz temeljnih planinskih znanj (glej Prilogo). Vodniki PZS in drugi strokovni kadri PZS, katerih programi vključujejo temeljna planinska znanja, so oproščeni teoretičnega sprejemnega izpita.

tkv_koroska_foto_matej_hartman_001
Usposabljanje za turnokolesarskega vodnika (foto Matej Hartman)

Opis profila turnokolesarski vodnik I
Turnokolesarski vodnik I je usposobljen za vodenje kolesarskih tur po javnih cestah, gozdnih cestah, poljskih poteh in utrjenih gozdnih vlakah, pri čemer zahtevnost spusta ne sme preseči stopnje S4.

Kandidat mora ob prijavi izpolnjevati naslednje pogoje:
 • splošni pogoji: starost najmanj 18 let, najmanj IV. stopnja šolske izobrazbe, tečaj prve pomoči v obsegu snovi, kot je opisana v učbeniku Planinska šola, članstvo v planinskem društvu ali klubu ki je član PZS, ustrezno zdravstveno stanje;
 • posebni pogoji: uspešno opravljen teoretični sprejemni izpit in preizkusna tura, najmanj 20 samostojnih kolesarskih tur, med katerimi jih vsaj 5 dosega zahtevnost S4.

Za uspešno dokončanje usposabljanja mora biti kandidat prisoten na celotnem programu tečaja, opraviti mora vse izpite in v 60 dneh po izpitih še seminarsko nalogo, s čimer izpolni pogoje za pripravnika za Turnokolesarskega vodnika I. V času pripravništva mora najkasneje v treh letih po zaključku tečaja pod nadzorom mentorja uspešno voditi najmanj 5 tur, s čimer izpolni še zadnji pogoj za pridobitev naziva Turnokolesarski vodnik I.

Prijava mora vsebovati:
 • fotokopijo osebnega dokumenta;
 • fotokopijo dokumenta najvišje dosežene stopnje izobrazbe oz. potrdila o šolanju;
 • izpolnjeno prijavnico (KTK01-Prijavnica za TKV);
 • zdravniško potrdilo (KTK02-Zdravniško potrdilo);
 • podpisan pregled opravljenih tur (KTK03-Pregled opravljenih tur);
 • potrdilo o opravljenem tečaju prve pomoči (lahko dokazujete s fotokopijo veljavnega vozniškega dovoljenja);fotokopijo planinske izkaznice s plačano članarino za tekoče leto.

Prijavnice najdete na http://ktk.pzs.si, rubrika Vodništvo, Obrazci za vodništvo. Prijavo pošljite na naslov Komisija za turno kolesarstvo, p. p. 214, 1001 Ljubljana ali na elektronski naslov: matjaz.serkezi@pzs.si (pod Zadevo obvezno vpišite: Prijava TKV I).

Podaljšan rok prijave je 26. 5. 2017.

KTK bo sproti pregledala prispele prijave in kandidatom, ki ustrezajo razpisnim pogojem, poslala po pošti račune in program tečaja. Planinsko društvo oz. posameznik (samoplačnik) mora račun poravnati najkasneje do 26. 5. 2017. Število udeležencev je omejeno na 25, v primeru prevelikega števila kandidatov bodo imeli prednost tisti, ki bodo prej plačali stroške tečaja.

Za dodatne informacije pišite na e-naslov turno.kolesarstvo@pzs.si ali pokličite na tel. 01 434-56-86.

Cena tečaja in plačilni pogoji
Predvidena višina stroškov tečaja znaša 330,00 €. Vključuje stroške predavanj, nezgodnega zavarovanja, uporabo žičniških naprav na Krvavcu ter hrane in prenočišča (4 polni penzioni in dve dodatni kosili).

Kandidatom, ki ne bodo uspešno opravili preizkusne ture ali teoretičnega sprejemnega izpita in se zato ne bodo mogli udeležiti 2. dela tečaja, se zaračuna 100,00 €, ostanek pa vrne v roku 30 dni. Teoretični sprejemni izpit je mogoče enkrat ponavljati, in sicer teden dni po 1. delu tečaja.

Odpoved tečaja s strani izvajalca usposabljanja
KTK si pridržuje pravico, da odpove izvedbo tečaja najpozneje pet dni pred pričetkom, če je potrebno število prijavljenih premajhno oziroma zaradi drugih objektivnih razlogov. V tem primeru prijavljenim vrnemo celotni vplačani znesek. KTK lahko v primeru slabih vremenskih razmer v dogovoru s prijavljenimi udeleženci spremeni tudi v razpisu navedeno lokacijo ali datum tečaja.

Zdravniško potrdilo
Obrazec zdravniškega potrdila izpolni in izda osebni zdravnik na podlagi zdravstvenega stanja (obrazec KTK02-Zdravniško potrdilo). Potrdilo ne sme biti starejše od treh mesecev.

Priloga - teoretični sprejemni izpit
Teoretični sprejemni izpit obsega temeljna planinska znanja, pomembna za turnega kolesarja. Študijski in izpitni vir je učbenik B. Rotovnik et al.: Planinska šola, Planinska zveza Slovenije, Ljubljana 2005. Izpit je pisen, obsega vprašanja z izbirnimi odgovori, za oceno uspešno je potrebno pravilno odgovoriti na 60 % vprašanj.

Kandidatom priporočamo, da preberejo celoten učbenik, pri pripravi na izpit pa se osredotočijo na poglavja: 1, 2.1, 3.1, 4, 5 in 7 (izpustiti 7.2.5). Izpitno gradivo je objavljeno tudi na http://kolorocnik.ktk.pzs.si.
https://www.pzs.si/novice.php?pid=11786 16. 6. 2024