PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


petek, 7. junij 2019, ob 14. uri

Na 6. seji UO PZS predstavljena izhodišča za članarino in zavarovanje članov PZS po letu 2020

6. sejo Upravnega odbora (UO) PZS je otvoril predsednik Jože Rovan in zbrane seznanil s podatkom o sklepčnosti. Prisotnih je bilo 17 delegatov, sklepčnost je bila tako 70,8 odstotna. Sledil je sprejem dnevnega reda, ki je bil soglasno potrjen, k točki razno pa se je v sklopu sprejema dnevnega reda javilo kar šest delegatov.
Prvo točko, potrditev zapisnika 5. seje UO PZS je predstavil generalni sekretar, Matej Planko, prav tako je, v sklopu 2. točke dnevnega reda, podal informacijo o aktivnostih v obdobju od 5. seje UO PZS. Obe točki sta bili soglasno sprejeti.

Prva aktualnejša točka dnevnega reda je bila namenjena predstavitvi izhodišč za članarino in zavarovanje članov PZS od leta 2020 dalje. Točko je predstavil Tone Jesenko, vodja Odbora za članstvo. Zaradi slabega škodnega rezultata je zavarovalnica Adriatic Slovenica, aktualna zavarovalnica članov PZS sporočila, niso pripravljeni za leto dni podaljšati pogodbe o sodelovanju. Posledično so se že začele izvajati aktivnosti za pripravo razpisa za izbiro novega ponudnika članskega zavarovanja. Predstavitev je s tehničnimi podatki in obrazložitvijo dopolnil še Matej Planko. V razpravi je sodelovalo pet delegatov, na podlagi predstavitve in razprave je UO PZS s sklepom sprejel izhodišča za članarino in zavarovanje PZS v naslednjem obdobju.

V naslednji točki je Urša Mali, strokovna sodelavka v računovodstvu, predstavila predlog rebalansa finančnega načrta PZS za leto 2019. V predstavitvi predloga je sodeloval tudi generalni sekretar. Po vprašanju Jurčka Nowakka, vodje Odbora PIN-OPP in replikah Mateja Planka in Jožeta Rovana, je bil predlog sprejet z enim glasom proti.

V nadaljevanju so bili potrjeni termini osrednih dogodkov PZS v letu 2020 in sicer bo Skupščina PZS potekala 18. aprila 2020, Dan slovenskih planinskih doživetij 13. junija, Svečana podelitev najvišjih priznanj PZS pa 5. decembra 2020. Potrjena je bila tudi nova planinska pot Kozje-Bister graben-grad-Kozje, katere skrbnik bo PD Atomske toplice Podčetrtek. Delegate je s tematikami z Zbora Komisije za športno plezanje PZS seznanil A leš Pirc, načelnik KŠP PZS, v sklopu te točke je UO PZS soglašal k Pravilniku KŠP za usposabljanje na področju športnega plezanja. S tematikami z Zbora Komisije za gorske športe pa še Robert Pritržnik, načelnik KGŠ PZS.

uo_pzs_6_seja_foto_matej_ogorevc__2_

Po krajši prekinitvi in okrepčilu je sledila predstavitev upravljanja blagovnih znamk PZS. Trenutno PZS razpolaga s šestimi blagovnimi znamkami: Planinski vestnik, Okolju prijazna planinska koča, Družinam prijazna planinska koča, markacija, Slovenska planinska pot in Slovenia climbing team. Matej Planko je zbranim predstavil blagovne znamke, režim upravljanja, dajanje znamk v uporabo ter postopke za zaščito uporabe blagovnih znamk. Sklep o upravljanju z blagovnimi znamkami je bil soglasno sprejet.
Obsežnejše točke dnevnega reda so bile s predstavitvijo blagovnih znamk izčrpane. Nakar je do besede prišla načelnica Mladinske komisije PZS, ki je zbranim delegatom predstavila aktualne aktivnosti MK PZS ter njihovo redno delo.

Predzadnja točka dnevnega reda je bila rezervirana za vprašanja in pobude članov in članic UO PZS. Prva na vrsti je bila Marija Kuhar, predsednica MDO PD Primorske, ki je predstavila svoja razmišljanje in vprašanja o problematikah planinskega vodništva. Odgovore na vprašanja bo pripravila Vodniška komisija in bodo poslani na elektronske naslove vseh članov UO PZS, nekaj osnovnih obrazložitev pa je bilo podanih že na sami seji.
Jože Prah je že predčasno pisno posredoval vprašanja v zvezi s planinskimi potmi, nakupom društvenih nepremičnin in s tematikami MDO PD Zasavja. V njegovi odsotnosti je vnaprej pripravljene odgovore predstavil Matej Planko.
Bogdan Seliger, načelnik Komisije za planinske poti, je podal pobudo za zbiranje posebnega prispevka za uporabnike poklicnih uporabnikov planinskih poti.

Pod točko razno so se že uvodoma prijavili Jurček Nowakk (predstavitev dela Odbora PIN-OPP), Miro Mlinar (preizkusni izpiti VK PZS), Dušan Plesničar (prijave društev tržni inšpekciji), Miro Eržen (Koordinacijo predsednikov MDO PD z vodstvom PZS problematika prodaj planinskih koč, predstavil stanje projekta izgradnje nove koče na Korošici), Martin Šolar (obletnica postavitve prve Orožnove koče).

Z zahvalo za udeležbo je Jože Rovan zaključil sejo nekaj minut po 20. uri.

Zapisal in fotografiral Matej Ogorevc
https://www.pzs.si/novice.php?pid=13476 20. 11. 2019