PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


četrtek, 18. junij 2020, ob 23. uri

Turistični boni – navodila za planinske koče

Turistični bon je dobroimetje v informacijskem sistemu Finančne uprave Republike Slovenije eDavki, ki ga ima vsaka oseba, ki je imela stalno prebivališče v Sloveniji na dan 13. 3. 2020, in ga lahko unovči pri ponudnikih turističnih storitev za nastanitve ali nastanitve z zajtrkom v Sloveniji (200 € osebe, ki bodo v letu
dopolnile 18 let in 50 € mladoletne osebe). Bon je deljiv in se lahko unovči v večkratnem znesku. Tudi pri plačilu nočitve v koči s turističnimi boni, se upošteva članski popust PZS.
Bone bo mogoče unovčiti od 19. junija (prva možna nočitev od 19. do 20. junija) do 31. decembra 2020 (zadnja možna nočitev iz 30. na 31. decembra).

Ponudnik storitev na področju turizma v Republiki Sloveniji pri kateremu se bon unovči, je poslovni subjekt, vpisan na dan 13.3.2020 v Poslovni register RS in v register nastanitvenih obratov, ki ga vodi AJPES in opravlja dejavnosti po Standardni klasifikaciji: 55.100 - Dejavnost hotelov in drugih podobnih nastanitvenih obratov, 55.201 - Počitniški domovi in letovišča, 55.202 - Turistične kmetije s sobami, 55.203 - Oddajanje zasebnih
sob gostom, 55.204 - Planinski domovi in mladinska prenočišča, 55.209 - Druge nastanitve za krajši čas ali 55.300 - Dejavnost avtokampov, taborov.

V kolikor na dan 13. 3. 2020 objekt in ponudnik storitve ni bil vpisan v register nastanitvenih obratov (npr. zamenjava najemnika v vmesnem času...), bonov v tej koči ni mogoče koristiti. V kolikor je objekt v Register nastanitvenih obratov vpisan, vendar na dan 13. 3. 2020 zabeležen kot neaktiven, to ne izključuje možnosti koriščenja bonov. Pred začetkom preverite ali izpolnjujete pogoje. S sprejemom zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV), ki je bil objavljen v Uradnem listu 10. 7. 2020, ni več omejitve, da lahko turistične bone sprejemajo samo ponudniki, ki so bili registrirani in vpisani 13. 3. 2020 (Dopolnjeno 13. 7. 2020).

FURS je včeraj za ponudnike storitev pripravil dodatna navodila, video predstavitev in možnost uporabe testne verzije, kar je dostopno na spletni strani www.fu.gov.si.

Poskrbeti morate tudi, da bo na mestu, kjer bo potekala unovčitev bonov, možno dostopati do portala eDavki z digitalnim potrdilom. Portal eDavki omogoča ločeno digitalno potrdilo za zaposlene osebe, ki se jo pooblasti za izvajanje določenih nalog, v našem primeru vnosa koriščenja bonov.

Postopek koriščenja bonov
Upravičenec mora ob prijavi za nastanitev ali za nastanitev z zajtrkom seznaniti ponudnika storitev, da bo za opravljeno storitev unovčil bon.
Ob prijavi na dan prihoda mora ponudnik storitev v informacijski sistem FURS eDavki vnesti naslednje podatke o upravičencu,ki je unovčil bon:
  • ime in priimek,
  • EMŠO,
  • številko in vrsto identifikacijskega dokumenta,
  • datum prihoda in predvidenega odhoda,
  • predvideni znesek, za katerega se unovči bon.

Po izdaji računa se v sistem vnese končni znesek (za nočitev ali nočitev z zajtrkom) in številko izdanega računa za opravljeno storitev.
Upravičenec (oz. njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik) potrdi unovčitev bona:
  • s pisno potrditvijo na obrazcu (Priloga 1) in
  • predložitvijo kopije osebne izkaznice ali potnega lista.

Izjavo (Priloga 1) in kopijo osebnega dokumenta hranite za primer nadzora.

Na koči imejte na voljo izvode izjave (Priloga 1) »Potrditev unovčitve bona«, saj tudi FURS v svojih navodilih za upravičence navaja, da lahko to izjavo prejmejo pri izvajalcu storitve. Predlagamo, da na obrazce, ki jih boste natisnili v naprej, že izpolnite rubrike naziv nastanitvenega obrata in identifikacijska številka nastanitvenega obrata, da si poenostavite delo na koči.

Glede fotokopije osebne izkaznice ali potnega lista predlagamo, da upravičenci to prinesejo s seboj in jo predajo ob prijavi nočitve (tako je zapisano tudi v uredbi). Takšno priporočilo v izjavah za medije in obvestilih izraža tudi PZS. Druga varianta je, da se na koči zagotovi fotokopiranje (npr. tiskalnik s skenerjem). V vsakem primeru pa predlagamo, da ob rezervaciji in preko vaših kanalov obveščanja obiskovalcem podate jasno informacijo, če morajo obvezno prinesti fotokopijo dokumenta s seboj. Digitalno preslikavanje, fotografiranje
ipd. ni dovoljeno. Podrobnejša pojasnila so na voljo na spletni strani Informacijskega pooblaščenca.

Sam postopek koriščenja bonov ni povezan z davčno blagajno. V davčni blagajni popolnoma običajno izdate račun, edino izberete način plačila »Turistični bon«, to je za potrebe vašega računovodstva. Način plačila »Turistični bon« bo že vzpostavljen v davčnih blagajnah Microgramma. Za tiste, ki uporabljate druge sisteme, preverite pri ponudniku davčne blagajne.

V primeru, da je na koči onemogočen dostop do eDavkov
Unovčitev bona se lahko opravi z izplačilom direktno upravičencu, če je na koči onemogočen dostop do informacijskega sistema FURS eDavki. V tem primeru ob unovčitvi bona, koča upravičencu izroči potrdilo o unovčitvi bona (Priloga 4), iz katerega je razviden znesek unovčenega bona in način unovčitve bona. Koča mora v treh dneh po opravljeni storitvi preko informacijskega sistema eDavki poslati zahtevek za izplačilo upravičencu (potrebuje se podatke: ime in priimek, EMŠO, št. in vrsta osebnega dokumenta, datum prihoda in odhoda, višina koriščenja bona).

V tem primeru uredba ne predvideva izjave na obrazcu (Priloge 1) »Potrditev unovčitve bona« in fotokopije osebne izkaznice oz. potnega lista. Prilogo 1 vseeno priporočamo, saj morate nekje zabeležiti podatke za kasnejši vnos v eDavke. Po pojasnilih FURS, mora ponudnik storitev tudi v tem primeru hraniti podpisano izjavo (Priloga1) in fotokopijo osebnega dokumenta (dopolnjeno 30. junija 2020).

Bon mladoletne osebe unovči oseba, ki ni njegov zakoniti zastopnik
Če bon za upravičenca, ki ima zakonitega zastopnika oziroma skrbnika(npr. mladoletna oseba), unovči oseba, ki ni njegov zakoniti zastopnik oziroma skrbnik, mora ponudniku storitev predložiti izjavo na obrazcu iz (Priloge 2). To izjavo mora izpolnjeno in podpisano prinesti s seboj, sicer koriščenje bonov ni možno. V praksi gre za primere, ko bo npr. otrok koristil svoj bon v spremstvu stare mame in poleg ne bo njegovih staršev. Ali
pa bo otrok koristil bon v okviru tabora na planinski koči in bo bon po pooblastilu staršev zanj uveljavljal vodnik.

Še vedno je potrebna tudi izjava na obrazcu Priloga 1 in fotokopija osebnega dokumenta osebe katere bon se koristi (torej v zgornjem primeru osebni dokument otroka). Ob unovčitvi bona z izplačilom upravičencu (ko je v koči onemogočen dostop do eDavkov) je upravičenec do
povračila sredstev oseba, ki unovči bon za upravičenca, ki ima zakonitega zastopnika oziroma skrbnika, v skladu s prejšnjim odstavkom. Torej v zgornjih primerih bi bila to stara mama ali vodnik.

Prenos bonov
Bon je mogoče prenesti med sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena - to so stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki - zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroki in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši). V praksi lahko npr. stari starši prenesejo bon na polnoletnega vnuka.

Oseba, ki uveljavlja bon prenesen od druge osebe mora ponudniku storitev predložiti v celoti izpolnjeno in podpisano izjavo na obrazcu iz (Priloge 3) »Izjava upravičenca o prenosu bona«. (obvezen je podpis osebe, ki prenaša bon naprej in je torej ni zraven ob prihodu v kočo).

Še vedno je potrebna tudi izjava na obrazcu Priloga 1 in fotokopija osebnega dokumenta osebe, na katero je bon prenesen.

Ob unovčitvi bona ponudnik storitev eDavke ob vnosu podatkov o upravičencu vnese tudi podatke o prenosniku: ime in priimek ter EMŠO prenosnika in znesek, do višine katerega pridobitelj unovči bon prenosnika.

Bon je mogoče le enkrat prenesti, in sicer v celotni vrednosti bona. Če je upravičenec bon delno že koristil, bona v preostali vrednosti ni mogoče več prenesti.

Ob unovčitvi prenesenega bona z izplačilom upravičencu (ko je v koči onemogočen dostop do eDavkov) je upravičenec do povračila sredstev pridobitelj, njegov zakoniti zastopnik oziroma skrbnik. V zgornjem primeru ni upravičen do izplačila vnuk.

Roki izplačila FURS
FURS izplača sredstva unovčenega bona v znesku opravljene storitve za bone, unovčene od 1. do 15. dne v mesecu, do zadnjega dne v mesecu in za bone, unovčene od 16. do zadnjega dne v mesecu, do 15. dne v naslednjem mesecu, na plačilni račun ponudnika vpisan v davčni register.

Zaključek
Turistični boni kot spodbuda za turizem so za planinske koče priložnost, da spodbudijo prenočevanje v obliki več zaporednih dni hoje po obhodnicah, »vikend paketih« v nižje ležečih kočah in drugih oblikah spodbujanja obiskovalcev k daljšem obisku. Inovativna ponudba in promocija bosta lahko v letošnjem letu, ko se bodo dopustniške navade prebivalcev zagotovo spremenile, prinesla tudi rezultate. In to priložnost je potrebno
zgrabiti.

Pripravila Damjan Omerzu in Dušan Prašnikar
https://www.pzs.si/novice.php?pid=14388 23. 1. 2022