PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


četrtek, 18. maj 2023, ob 7.30 uri

Razpis za oddajo Planinske koče na Kopitniku v najem

Planinsko društvo Rimske Toplice objavlja razpis za najem koče na Kopitniku. Z izbranim ponudnikom bo društvo sklenilo najemno pogodbo za preizkusno dobo enega leta. Ob soglasju najemodajalca se najemna pogodba nato podaljša za najmanj 3 do 5 let.

Izvleček prijavnih pogojev:
 • slovensko državljanstvo ali pravna oseba registrirana v Sloveniji
 • registrirana oz. priglašena dejavnost gostinske smeri
 • izkušnje v gostinstvu
 • poznavanje HACCP sistema
 • lasten avto z vozniškim izpitom kategorije B
 • možnost opravljana gostinske dejavnosti z osebo, ki lahko biva z najemnikom
 • poznavanje del z blagajno, vodenje evidence materiala, znanje hišnih opravil in urejanja okolice, podajanje zakonsko obveznih podatkov ustreznim organom
 • poznavanje okoliških poti in gora
 • prijaznost do gostov
 • sodelovanje z matičnim društvom
 • izvajanje dejavnosti planinske koče (vključuje ustrezno gostinsko ponudbo, nudenje nočitev, posredovanje informacij, zagotavljanje primernega vzdušja).

K vlogi za prijavo priložite naslednja dokazila:
 • Podatke o ponudniku.
 • Vizija delovanja koče.
 • Fotokopijo osebnega dokumenta ali izpisek iz sodnega registra.
 • Kopijo veljavne registracije in dovoljenja za opravljanje dejavnosti.
 • Dokazilo oz. spričevalo o predpisani strokovni izobrazbi ali strokovni usposobljenosti za nosilca gostinske dejavnosti oz. zaposlenega delavca.
 • Življenjepis z navedbo osebnih podatkov.
 • Fotokopijo vozniškega in prometnega dovoljenja.
 • Okvirni poslovni načrt oz. plan aktivnosti.
 • Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem oziroma kazensko-preiskovalnem postopku.
 • Potrdilo, da ni v postopku prisilne poravnave, likvidacije oziroma v stečajnem postopku.
 • Višino in obliko jamstva za izvrševanje pogodbenih obveznosti.
 • Opredelitev prostorov potrebnih za bivanje v koči v času najema.
 • Opredelitev morebitnih popustov in posebne ponudbe za izvajanje društvenih aktivnosti na koči.
 • Podpisano izjavo s soglasjem k POGOJEM ZA UDELEŽBO NA RAZPISU z morebitnimi pripombami.

Celotno besedilo razpisa s kompletnim seznamom pogojev in dokazil ob prijavi najdete v prilogi spodaj.

Prijave na razpis se bodo obravnavale kot pravočasne, če bodo prispele najkasneje do 15. junija 2023 do 12. ure, poslane priporočeno po pošti na naslov društva (Planinsko društvo Rimske Toplice, Aškerčeva cesta 6, 3272 Rimske Toplice) s pripisom »Prijava na razpis«.


PDF Razpis za oddajo Planinske koče na Kopitniku v najem


------------------------------------------------
Več prostih delovnih mest za delo v planinskih kočah
https://www.pzs.si/novice.php?pid=15006 22. 7. 2024