PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


torek, 5. april 2022, ob 11. uri

Razpis helikopterskih prevozov opreme in materiala za planinske koče

Na podlagi sklenjenega dogovora in podpisanega letnega načrta sodelovanja med Slovensko vojsko (SV) in Planinsko zvezo Slovenije (PZS), objavlja Gospodarska komisija Planinske zveze Slovenije razpis za koriščenje helikopterskih prevozov opreme in materiala za namen ekološke in energetske sanacije planinskih koč v letu 2022.

Predmet razpisa: helikopterski poleti helikopterja SV za prevoz materiala izključno za ekološko in energetsko sanacijo planinskih koč v letu 2022. V kolikor bo ugotovljen prevoz stvari redne oskrbe koče, bo društvo izključeno iz možnosti koriščenja helikopterskih prevozov za naslednjih pet let.

SV bo prevoze izvajala s Helikopterjem BELL 412, ki lahko naenkrat prenese največ 600 kg tovora, lahko pa tudi s helikopterjem Cougar, ki ima večjo nosilnost. To bo odvisno od trenutne razpoložljivosti helikopterjev SV. Leti bodo namenjeni izključno prenosom tovorov, montaži opreme pri gradnji pa ne.

Razpis je namenjen planinskim društvom, ki upravljajo planinske koče I. kategorije (izjemoma tudi II. kategorije). Posamezno planinsko društvo bo lahko koristilo največ 2 uri in 30 minut bruto helikopterskih poletov, kar vključuje tudi prevoz od letališča in nazaj. Če planinsko društvo porabi skupno več kot 2 h 30 min helikopterskih preletov, bo samo pokrilo razliko v skladu s cenikom Slovenske vojske, razen v primeru neizkoriščenosti odobrenih ur drugih prijaviteljev ali manjšega števila prijavljenih projektov.
Pri določanju terminov za izvedbo prevozov bomo usklajevali več lokacij hkrati, zaradi večje ekonomike porabljenih ur za helikopter.

Kriteriji za ocenjevanje vlog so priloga tega razpisa.

Ure helikopterskih prevozov bodo dodeljene samo tistim planinskim društvom, ki izpolnjujejo sklepe Skupščine PZS in UO PZS, ter sodelujejo z GK PZS.

Društva, ki jim bodo odobrene ure, bodo morale sofinancirati stroške sodelovanja PZS s SV pri zagotavljanju vzajemnosti (npr. prenočevanje vojakov v planinskih kočah v okviru njihovih delovnih obveznosti, najem PUS Bavšica itd.). Ti stroški so v letu 2021 znašali 4,5 €/minuto letenja.

V vlogi je potrebno navesti naziv planinskega društva, ime planinske koče, opis predvidene investicije, termin predvidene investicije, maso in opis tovora, ki ga je potrebno prepeljati, predviden termin prevozov. Vlogi je potrebno priložiti opis investicije in projektno dokumentacijo, v kolikor planinsko društvo z njo razpolaga.

Vlogo je treba poslati na naslov Planinska zveza Slovenije, Gospodarska komisija, p.p. 214, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana ali pa kot PDF dokument na elektronski naslov gospodarska.komisija@pzs.si.

Rok za oddajo vlog je 30. april 2022. Nepravočasno oddanih vlog ocenjevalna komisija ne bo upoštevala.

Rezultati izbora bodo znani predvidoma v začetku maja 2022. Z izbranimi planinskimi društvi bo sklenjen pisni dogovor za koriščenje helikopterskih prevozov v letu 2022.

Dodatne informacije in pojasnila dobite pri strokovnem sodelavcu gospodarske komisije Dušanu Prašnikarju, gospodarska.komisija@pzs.si.

Mirko Jeršič,
načelnik GK PZS
Jože Rovan,
predsednik PZS
Priloga:
https://www.pzs.si/novice.php?pid=15622 8. 2. 2023