PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


torek, 16. avgust 2022, ob 8.45 uri

Volitve | kandidacijski postopek za člane Vodniške komisije PZS

V skladu z 12. členom Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije in na osnovi sklepa Izvršnega odbora Vodniške komisije pri Planinski zvezi Slovenije z dne 16. avgusta 2022 o postopku kadrovanja v organe Vodniške komisije za mandatno obdobje 2022-2026 Vodniška komisija objavlja razpis za zbiranje predlogov kandidatov za člane izvršnega odbora Vodniške komisije PZS.

V skladu s 16. členom Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije se na Zboru predstavnikov vodniških odsekov voli načelnik VK in šest članov izvršilnega odbora VK.

Za obravnavo kandidatur so predvideni naslednji termini:

  • objava razpisa: 16. avgust 2022;
  • rok za vlaganje kandidatur: 23. september 2022;
  • rok za dopolnitev nepopolnih kandidatur: 30. september 2022.

 

Pravilno izpolnjene kandidature z vsemi potrebnimi prilogami mora predlagatelj poslati s priporočeno pošto v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ - RAZPIS VK 2022«, na naslov: Planinska zveza Slovenije, Vodniška komisija, p. p. 214, Ob železnici 30a, 1001 Ljubljana.

Kandidature se lahko oddajo tudi osebno v tajništvu PZS na naslovu Ob železnici 30 a, Ljubljana, do 12. ure zadnjega dne roka.

Potrebno je izpolniti obrazec Evidenčni list za kandidiranje za načelnika in voljene člane VK PZS, ki je priloga tega razpisa. Na enem obrazcu je lahko podana kandidatura le za enega kandidata.

Evidenčno pa se zbirajo tudi predlogi za člane Strokovnega odbora za usposabljanje (SOU) in Strokovnega odbora za kategorizacijo in registracijo (SOKR). Potrebno je izpolniti obrazec Evidenčni list za informativno zbiranje prijav za člane strokovnih odborov VK PZS.

Komisija za izvedbo kandidacijskih postopkov smatra kandidature kot dokumente zaupne narave in jih bo kot take obravnavala do zaključka svojega dela in predaje materialov za oktobrsko sejo IO VK PZS.

Franc Gričar,
načelnik VK PZS

Prilogi:
DOC Evidenčni list za kandidiranje za načelnika
DOC Evidenčni list za informativno zbiranje prijav za člane strokovnih odborov VK PZS
https://www.pzs.si/novice.php?pid=15846 15. 7. 2024