PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


petek, 17. marec 2023, ob 7. uri

5. seja UO PZS v pripravah na aprilsko skupščino

Upravni odbor Planinske zveze Slovenije (UO PZS) se je na 5. seji v mandatnem obdobju 2022–2026 sestal 16. marca 2023. Posvetil se je pripravam na Skupščino PZS, ki bo 22. aprila v Zgornji Polskavi, poleg tega pa tudi tematiki novega financiranja planinskih poti..
5. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije (UO PZS) se je udeležilo 19 delegatov. Vsebinsko najobsežnejši del je pripadal vsebinskemu in finančnemu načrtu o delu PZS za leto 2023.
Sejo je vodil predsednik Planinske zveze Slovenije Jože Rovan. Zbrani delegati so ga soglasno potrdili zapisnik 4. seje upravnega odbora PZS. Ker je bil generalni sekretar Damjan Omerzu odsoten, je predsednik Rovan predstavil aktivnosti PZS v obdobju od pretekle seje UO PZS. Dogajanje je bilo pestro in vsebinsko bogato, še posebej pa je izpostavil slovesno prireditev ob 130-letnici PZS, alpinistično-plezalni večer in svetovno prvenstvo v tekmovalnem turnem smučanju.

5.seja_UO1

3. tretja točka dnevnega reda je bila namenjena tematiki za obravnavo na Skupščini PZS, ki bo potekala 22. aprila 2023 v Zgornji Polskavi. Upravni odbor PZS skupščini PZS za predsednika delovnega predsedstva skupščine PZS 2023 predlaga Janka Kovačiča.
Na kratko je bilo predstavljeno vsebinsko in finančno poročilo PZS za leto 2022, ki bo predloženo Skupščini PZS v potrditev. Upravni odbor PZS je soglašal z vsebino poročil organov PZS za leto 2022 in jih posredoval skupščini v potrditev. Vsebinska poročila za leto 2022 bodo objavljena na spletni strani PZS, planinska društva bodo v tiskani obliki prejela Letopis PZS 2022, kjer bodo predstavljeni bistveni poudarki iz poročil za leto 2022.
Strokovna sodelavka PZS Urša Mali je predstavila računovodsko poročilo 2022. PZS je imela leta 2022 prihodke v vrednosti 3.067.777,59 evrov in odhodke v vrednosti 3.061.688,21 evrov. Za leto 2022 je zabeležen presežek prihodkov nad odhodki in čisti presežek prihodkov obračunskega obdobja je bil 3.839,31 evrov.
Prihodki od prodaje (prihodki planinske trgovine, revije Planinski vestnik, koledarja, usposabljanja kadrov, sponzorstev, najemnin, drugega materiala in storitev) so bili v primerjavi z letom 2021 višji za 21 odstotkov. Odhodki so se v skupni vrednosti povečali za 8 odstotkov glede na preteklo leto.

Etični kodeks delovanja v športu

Nekaj besed je upravni odbor namenil etičnemu kodeksu delovanja v športu. Planinska zveza Slovenije ima sprejet svoj Častni kodeks slovenskih planincev, ki pa se tekmovalnega športa samo dotakne. Ker etični kodeks OKS primerno ureja delovanje tekmovalnih športnih panog so sklenili, da ne PZS ne bo pripravila svojega kodeksa, ampak prevzema kodeks OKS tudi za interno rabo PZS za športno dejavnost. Upravni odbor torej predlaga skupščini, da sprejme Etični kodeks delovanja v športu, ki ga je 17. 1. 2021 sprejela Skupščina OKS. Ta je podlaga za neposredno uporabo in zbirko temeljnih etičnih načel za delovanje na področju športov, ki delujejo v okviru PZS.

5.seja_UO3

Upravni odbor PZS je dal soglasje izvršnemu odboru VK PZS za mandatno obdobje 2022 - 2026, ki jo sestavljajo: načelnik Matej Kocbek (PD Krka Novo mesto) in člani Franc Gričar (PD Zagorje ob Savi), Doroteja Bokavšek (PD Ptuj), Jure Brečko (PD Radeče), Monika Verhovc (PD Lisca Sevnica), Mitja Plohl (PD Ruše) in Iztok Rojc (PD Kobarid). Novi načelnik Vodniške komisije Matej Kocbek je na kratko predstavil zapisnik z zbora Vodniške komisije in delegati so dali soglasje spremenjenemu in dopolnjenemu Pravilniku Vodnikov PZS.

Kmalu podpis pogodbe z gospodarskim ministrstvom

Veliko je bilo govora o pogodbi za financiranje planinskih poti. Kot je aktualni gospodarski minister Matjaž Han potrdil v govoru na prireditvi ob 130-letnici PZS bo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport letos in naslednje leto PZS ter njenim društvom skupaj z markacisti namenilo 800 tisoč evrov za vzdrževanje in označevanje planinskih poti ter za usposabljanje markacistov. Predsednik Rovan je potrdil, da so v teku usklajevanja z ministrstvom glede vsebine pogodbe. Prvi sestanek z vodstvom novega direktorata za turizem je bil izveden konec novembra 2022, sledila so intenzivna usklajevanja, odprtih je le še nekaj vprašanj, glede katerih ministrstvo še pridobiva mnenje. Delegati so postavili nekaj vprašanj dejanskem načinu financiranja društvom.
Po kratki prekinitvi, namenjeni okrepčilu in sproščenemu klepetu, je prišla na vrsto vloga Planinskega društva Bohinjska Bistrica za odprtje formalno nove, dejansko pa nekoč že markirane planinske poti Planina za Liscem-Odcep za Lisec-Škrilje. Društvo je predložilo vso potrebno dokumentacijo, k odprtju novih odsekov pa je predhodno podala soglasje tudi Komisija za planinske poti PZS. Prisotni člani upravnega odbora so se soglasno strinjali z odprtjem. Nove odseke se vnese v evidenco planinskih poti PZS, pri označitvi morajo PD-ji, skrbniki poti, upoštevati določbe zakona o planinskih poteh, PZS pa posreduje podatke za vpis v Kataster gospodarske javne infrastrukture.
Načelnika Gospodarske komisije Mirka Jeršiča je zanimalo, kaj se dogaja z novim rezervacijskim sistemom. Rovan je potrdil, da bo pred poletno sezono na voljo nov rezervacijski sistem, saj s starim operacijskim sistemom zveza ni bila zadovoljna. Urejen bo prenos podatkov iz starega v nov rezervacijski sitem in šolanje uporabnikov. O novostih bo zveza pravočasno obvestila društva.

5.seja_UO4

Vodja MDO Zasavje Jože Prah je povabil na Dan slovenskih planincev, ki bo 10. junija 2023 pri Planinskem domu na Kalu in se pohvalil, da bo obnovljena Zasavska planinska pot dobila tudi dodatne turistične produkte.
Letos Slovenska planinska pot praznuje 70 let obstoja. PZS bo v sodelovanju s Slovenskih planinskim muzej pripravila razstavo, odprtje bo 12. maja 2023 v Mojstrani in bo tam do Muzejske poletne noči. Nato bosta dve kopiji na voljo planinskim društvom za pripravo dodatnih razstav, predvsem v krajih ob Slovenski planinski poti.
Seja se je zaključila ob 19:45.

Pripravila Barbara Gradič Oset

 

https://www.pzs.si/novice.php?pid=16238 28. 9. 2023