PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


VrH Julijcev - izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v TNP

  • osnovniFinancer: Ministrstvo za okolje in prostor, Evropski sklad za regionalni razvoj
  • Višina odobrenih sredstev: 3.689.249,87 €
  • Trajanje projekta: 1. 2. 2018 - 30. 11. 2022
  • Partnerji: Javni zavod Triglavski narodni park (vodilni partner), Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, Občina Tolmin, Planinska zveza Slovenije, Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma, Zavod za gozdove Slovenije, Zavod za ribištvo Slovenije

O PROJEKTU: Projekt je namenjen izboljšanju stanja osmih rastlinskih in živalskih vrst (alpska možina, veliki pupek, hribski urh, divji petelin, gozdni jereb, belka, kotorna, triprsti detel) in štirih habitatnih tipov (vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom na silikatnih tleh, gorski ekstenzivno gojeni travniki, aktivna visoka barja, trde oligometamorfozne vode z bentoškimi združbami parožnic) na območjih Natura 2000 v Triglavskem narodnem parku, katerih stanje je ocenjeno kot neugodno ali celo slabo, brez pričakovanega izboljšanja v prihodnosti.
https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=284 17. 6. 2024