PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


Mladi

Skupni pohodi in zavestno doživljanje planin so osrednji cilj našega dela. Podpiramo in razvijamo programe za najmlajše v vrtcih in šolah, vse bolj se uveljavlja planinska aktivnost družin, narašča pa tudi društvena dejavnost za starejše. S povezovanjem nekaterih prireditev za različne starostne skupine prispevamo k medgeneracijskemu spoštovanju in vrednotenju.

PREDSTAVITEV MLADINSKE KOMISIJE PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

PLANINSKA IZKAZNICA MK PZS

ime in priimek:

Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije (MK PZS)

rojstni kraj in datum:

rojena na Šmarjetni gori nad Kranjem leta 1956

domovanje:

Ob železnici 30a v Ljubljani

gojzarji:

v letu 2019 jih je obulo okoli 19.000 mladih članov

nahrbtnik:

z malico ga polnijo v 126 mladinskih odsekih

prosti čas:

izživet med razposajeno planinsko sku­pi­no, de­žev­ni­mi izleti, razbur­ljivimi tabori in najde­nimi planinski­mi orientacij­skimi tekmovanji

prijatelji:

pojoči mentorji planinskih skupin, vozlajo­či vodniki Planinske zveze Slovenije in modrujoči inštruktorji planinske vzgoje, vrteči se vaditelji orientacije PZS ter nadobudni mladinski voditelji

hobi:

zbiranje nalepk in dnevnikov, kot kon­čna posledica udelež­be v programih Cici­ban plani­nec in Mla­di planinec (zamenjam za prvo števil­ko Pla­nin­skega vestnika)

glasba:

prasketanje ognja, šelestenje snežink, škripanje skupnih ležišč, šepetanja na bese­dila Gorniške 1 ter popevanje ob pesmih z zgoščenke Greva pod objem gora

besede:

obračamo jih v predstavitveni knjižici Mla­din­ska ko­mi­sija PZS v letu tem pa tem (nek­dan­ji Razpis akcij), v branje pa jih priporočamo v Mladinski pri­logi Obves­til PZS

akcije:

seminarji za mentorje planinskih skupin, seminarji družabnosti v gorah, seminarji za mladinske voditelje, seminarji za aktivne člane in načelnike MO, posveti za vodje planinskih taborov, tekmo­vanje Mladina in gore, pla­nin­ska orien­ta­cij­ska tekmovanja, Zimska planinska šola, Tečaj gibanja po zahtevnih in zelo zahtevnih planinskih poteh, izleti S študenti v hribe, Študentski planinski tabor.

življenjski moto:
Planinstvo kot način življenja!

moderne stopinje
www.mk.pzs.si
https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=4 10. 8. 2020