PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


četrtek, 5. avgust 2010, ob 0. uri

Sporočilo z novinarske konference ob otvoritvi Slovenskega planinskega muzeja

Danes je bila ob odprtju Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani, ki bo v soboto 7. avgusta 2010 ob 11. uri, novinarska konferenca na kateri so sodelovali: Jure Žerjav, župan Občine Kranjska Gora, Bojan Rotovnik, predsednik Planinske zveze Slovenije, Miro Eržen, vodja Slovenskega planinskega muzeja, Irena Lačen Benedičič, direktorica Gornjesavskega muzeja Jesenice in mag. Martin Šolar, direktor javnega zavoda Triglavski narodni park.


Jure Žerjav je predstavil pomen investicije za občino in turistično destinacijo. Slovenski planinski muzej bo postal informacijsko in doživljajsko središče. Muzej kot tak zato predstavlja izredno prilož-nost za razvoj turizma tako v Mojstrani kot v celotni Zgornjesavski dolini . V občini Kranjska Gora se zavedajo, da bo muzej v Mojstrano privabil nove obiskovalce, vendar brez izgradnje novih prenočit-venih in gostinskih zmogljivosti do preporoda turizma v kraju ne bo prišlo. Upajo, da je Slovenski planinski muzej znanilec razvoja in vzpona turizma v Mojstrani in na Dovjem.

Bojan Rotovnik, je ocenil vlogo muzeja pri ohranjanju slovenske planinske dediščine, vzgoji in popu-larizaciji planinstva. Slovenski planinski muzej velja za nacionalni projekt, ki bo po odprtju povezoval celotno planinsko - gorniško, alpinistično, reševalno in vodniško javnost. Slovenci se bomo z njim tudi na področju ohranjanja zgodovinskega spomina postavili ob bok velikim alpskim narodom. Povedal je, da so si generacije planincev, gornikov in alpinistov več kot stoletje prizadevale, da bi bila zgodovi-na njihovih dosežkov ohranjena v Slovenskem planinskem muzeju. Triglavska muzejska zbirka je bila skromen začetek, vendar so prizadevanja posameznikov na čelu z Avgustom Delavcem in Mirom Erženom končno obrodila sadove.

Miro Eržen je pojasnil, kaj pomeni Slovenski planinski muzej kot poslanstvo, vizija in blagovna znam-ka. V vlogi poslanstva bo ohranjal slovensko planinsko dediščino, predstavljal vzgojno naravovars-tvene vsebine naših planin, evidentiral, preučeval ter promoviral planinsko dediščino doma in po svetu. Te dejavnosti bodo dopolnjevane s prireditvami, predavanji, občasnimi razstavami, videopro-jekcijami, izobraževalnimi delavnicami, predstavitvami najnovejših domačih in tujih planinskih in gorniških dosežkov. Organizirali se bodo tudi strokovni izleti na najzanimivejše točke širšega alpske-ga okolja. Obiskovalcem bodo posredovani napotki o varnem gibanju in naravovarstvenem obna-šanju v gorah ter sveže turistične informacije o možnosti izletov, vzponov in prenočitev.

Med pomembnejšimi cilji so:
• Sistematična obdelava in proučevanje kulturne dediščine slovenskega gorništva in planinstva ,
• Postati eden izmed pomembnih izvajalcev aktivne politike Planinske zveze Slovenije na področju kulture v povezavi z naravo in dejavnostjo planincev v njej. Z umestitvijo informacijske točke Tri-glavskega narodnega parka v Slovenski planinski muzej pa prispevati k dvigu ozaveščenosti varova-nja naravnih vrednot, kulturne dediščine in trajnostnega razvoja območja Alp.
• Da SPM postane središče, ki bo z raznovrstnimi dogodki in aktivnostmi generiralo nove možnosti za razvoj turizma v Mojstrani, dopolnjevalo turistično ponudbo občine Kranjska Gora in gorenjske regije in dopolnjevalo turistično ponudbo Slovenije
• Postati prepoznavna točka za srečanja, vzgojo, kulturo in izobraževanje o slovenskem planinstvu, gorah in gibanju v gorah. Slovenski planinski muzej bi moral obiskati vsak Slovenec in vsak turist, ki biva v širšem zaledju Julijskih Alp.

Irena Lačen Benedičič je spregovorila o vsebini Slovenskega planinskega muzeja. Ob predstavitvi vse-bine muzeja je povedala: "Muzejsko pripoved doživljamo skozi lasten vzpon na goro. Zgodba, ki jo doživljamo nosi pomembno sporočilo, na katerega pri obisku gora radi pozabljamo, in sicer: Pot je pomembnejša kot cilj.«

Stalno razstavo bodo dopolnjevali:
- z občasnimi tematskimi razstavami,
- s prireditvami, predavanji, video-projekcijami,
- izobraževalnimi (pedagoško, andragoškimi) delavnicami in
- s predstavitvami najnovejših domačih in tujih planinskih in gorniških dosežkov.

Martin Šolar je predstavil Slovenski planinski muzej kot informacijsko točko pred vstopom v Triglavski narodni Park. Dejal je, da si cilji Triglavskega narodnega parka v Julijskih Alpah tesno povezani s planinstvom, še posebej s poslanstvom Slovenskega planinskega muzeja. Zato bo v Slovenskem planinskem muzeju tudi stalna informacijska točka Triglavskega narodnega parka.

Obiskovalci in pohodniki bodo v informacijski točki TNP in na recepciji muzeja dobili:
• aktualne informacije o: vremenskih razmerah v gorah, odprtosti planinskih koč in domov, vodni-kih, planinski opremi, planinskih poteh;
• napotke o varnem gibanju in naravovarstvenem vedenju v gorah;
• turistične informacije in ustrezno predstavitveno gradivo.

 

https://www.pzs.si/novice.php?pid=5096 15. 7. 2024