PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


četrtek, 1. december 2011, ob 0. uri

1. konferenca o planinskem gospodarstvu z zelo dobrimi odzivi

V soboto 26. novembra 2011, je v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Republike Slovenije na Igu potekala 1. konferenca o planinskem gospodarstvu, ki jo je pripravila Gospodarska komisija Planinske zveze Slovenije.
Konferenca je potekala v obliki sedmih delavnic, ki je vsaka obravnavala določeno problematiko s področja planinskega gospodarstva. Konference se je udeležilo 78 udeležencev (starejših in mlajših), ki so lahko poslušali predavanja enajstih strokovnjakov in poznavalcev planinsko-gospodarske problematike. Delavnice so potekale v dveh ločenih predavalnicah in sicer po dve različni delavnici obenem. Teme posameznih delavnic so bile zelo raznolike, in sicer od problematike lastništva in ekonomike planinskih koč do tega, da so planinske koče del gorske narave in da je možnost kočam dati tudi prav posebno vsebino itd. Delavnici o opremljenosti planinskih koč s čistilnimi napravami in o požarni varnosti v kočah sta bili še posebej zanimivi. Pri obeh delavnicah na temo o planinski koči kot učnem ali interpretacijskem središču ter o problematiki rezervacij v kočah in o nastanitvah večjih organiziranih skupin so se udeležencem posveta pridružili še posamezni vodniki PZS, ki so v isti stavbi ta dan imeli svoj letni zbor vodnikov PZS. Zelo je pritegnila predstavitev Marjete Keršič Svetel o koči kot interpretacijskem središču, prav tako pa je pritegnilo predavanje gorskega vodnika Tadeja Debevca, ki je prikazal, kako je urejeno in organizirano v kočah drugih alpskih držav. Zadnja, sedma delavnica je potekala v avditoriju izobraževalnega centra. Na njej so bile predstavljene možnosti za kandidiranja na raznih javnih razpisih v primeru obnov in adaptacij planinskih postojank. Poudarek je bil predvsem na pogojih in možnostih na razpisu Fundacije za financiranje športnih organizacij.

Po zaključku zadnje delavnice so moderatorji posameznih delavnic predstavili sklepe in zaključke vsake delavnice. S tem je bila celotna konferenca v poznih popoldanskih urah tudi zaključena.

Skupna ugotovitev udeležencev konference je bila, da planinska društva vse bolj potrebujejo informacije z raznovrstnih področij, ki se tičejo gospodarjenja s planinskimi kočami in si zato tudi v bodoče želijo tovrstnih posvetov.

V okviru konference je v avli potekala tudi prodaja edicij in ostalih artiklov Planinske založbe PZS.


1. delavnica: LASTNIŠTVO PLANINSKIH KOČ in 10 % LASTNIŠKI DELEŽ PZS

Bojan Rotovnik, predsednik PZS,
Matej Planko, generalni sekretar PZS,
Črtomir Zavašnik, pravni strokovnjak
Gradivo: PDF Lastništvo planinskih koč in 10 % lastniški delež PZS (Bojan Rotovnik) (1,48 MB)
PDF Lastništvo planinskih koč (Črt Zavašnik) (159,50 KB)
Sklepi in zaključki:
Organom PZS predlagamo, da izvedejo razpravo o možnostih natančnejše ureditve solastniških razmerij v tistih primerih, kjer je PZS lastnik ali skupaj s PD solastnik planinskih koč in pripadajočih funkcionalnih zemljišč. Predlagamo, da se naj skladno z že sklenjenimi pogodbami za prenos dela lastništva nepremičnin iz PZS na PD in skladno z zakonodajnimi možnostmi, na podlagi aneksov k osnovnim pogodbam ustrezneje in natančneje uredijo naslednja področja:
1. prenos pravic upravljanja nad objekti iz PZS na PD, kjer je PD solastnik nepremičnine,
2. PD, ki so solastniki planinskih koč skupaj s PZS, ob prevzemu pravic upravljanja prevzamejo tudi dolžnosti iz naslova upravljanja planinskih koč,
3. natančnejšo določitev, da je solastniški delež PZS namenjen predvsem za nadzor PZS nad morebitnimi prodajami planinskih objektov ali spremembami njihove namembnosti. V ostalih primerih, kjer je potrebo soglasje solastnika, PZS praviloma podpre odločitev PD, ki je solastnik nepremičnine.

2. delavnica: PLANINSKA KOČA - DEL GORSKE NARAVE

Drago Dretnik, član Gospodarske komisije PZS in predstavnik PZS v Komisiji za koče CAA,
Janez Bizjak, načelnik Komisije za varstvo gorske narave PZS ter član Gospodarske komisije PZS
Gradivo: PDF Projekt za pridobitev znaka "okolju prijazna koča" (Drago Dretnik) (111,68 KB)
Sklepi in zaključki:
1. Udeleženci delavnice podpirajo letošnje poskusno preverjanje naših planinskih koč za pridobitev priznanja/certifikata Okolju prijazna koča. Gospodarsko komisijo pozivajo, naj v letu 2012 izvede preverjanje prijavljenih koč in pripravi vse potrebno za podelitev prvih priznanj kočam, ki izpolnjujejo pogoje in kriterije za OPK.
2. Eko-sklad:
Glede na obstoječe pogoje pridobivanja sredstev iz eko-sklada, po katerih na razpisih lahko kandidirajo le fizične osebe in firme, planinska društva pa ne, udeleženci pozivajo vodstvo PZS, da pripravi strokovno utemeljitev in pri vodstvu eko-sklada doseže dopolnitve pravilnikov tako, da bodo na razpisih lahko kandidirala tudi planinska društva.

3. delavnica: EKONOMIKA PLANINSKIH KOČ IN MOŽNOSTI SKUPNEGA NASTOPA DO DOBAVITELJEV MATERIALA IN STORITEV

Miro Pogačar, član Gospodarske komisije PZS in strokovni delavec PD Radovljica,
Klemen Petek, strokovni sodelavec PZS
Gradivo: PDF Ekonomika planinskih koč in možnosti skupnega nastopa do dobaviteljev materiala in storitev (Miro Pogačar) (6,72 MB)
Sklepi in zaključki:
1. Formirati je potrebno gospodarski sklad za obnovo planinskih postojank.
2. PZS mora v bodoče zagotoviti večjo strokovno in tehnično pomoč planinskemu gospodarstvu - kar pomeni, da bi en strokovni delavec pokrival samo to področje dela.
3. Vse dogovore glede cen v planinskih postojankah se mora doseči na nivoju Gospodarske komisije PZS.
4. Uvesti plačilo rezervacij prenočišč v planinskih postojankah.
5. PZS mora intenzivno lobirati za pridobivanje finančnih sredstev za vzdrževanje planinskih postojank kot turistične infrastrukture.
6. PZS mora doseči, da so visokogorske planinske postojanke I. kategorije oproščene davka. Ta znesek oproščenega davek pa bodo planinska društva namenile v investiranje infrastrukture.
7. Z enotnim nastopom do dobaviteljev bi bilo treba poskusiti pri proizvajalcih artiklov/proizvodov, ki jih vsi uporabljamo.

4. delavnica: OPREMLJENOST PLANINSKIH KOČ: ČISTILNE NAPRAVE IN POŽARNA VARNOST

Drago Dretnik, član Gospodarske komisije PZS in predstavnik PZS v Komisiji za koče CAA,
Janez Bizjak, načelnik Komisije za varstvo gorske narave PZS ter član Gospodarske komisije PZS
Gradivo: PDF Kriteriji za čiščenje odpadnih vod iz planinskih koč (Drago Dretnik) (1,62 MB)
PDF Varstvo pred požarom na planinskih kočah (Drago Dretnik) (448,34 KB)
Sklepi in zaključki:
1. Predstavniki PD apelirajo na PZS in Gospodarsko komisijo, da nudi strokovno pomoč in svetovanje pri načrtovanju in pravilni izbiri čistilne naprave za vsako planinsko kočo posebej.
2. Udeleženci pozivajo vodstvo PZS naj z ustreznimi argumenti opozori zakonodajalca na nujne dopolnitve obstoječih predpisov o požarni varnosti, ker ti ne upoštevajo specifičnih pogojev v planinskih kočah.

5. delavnica: VODNIŠKA DEJAVNOST IN PLANINSKE KOČE

Marinka Koželj Stepic, inštruktorica planinske vzgoje,
Matej Ogorevc, vodnik PZS, načelnik MO PD Domžale
Tadej Debevec, gorski vodnik, član Združenja gorskih vodnikov Slovenije
Gradivo: PDF Gorski vodniki in planinske koče: obojestranska korist ali nejevolja? (Tadej Debevec in Klemen Gričar) (4,21 MB)
Sklepi in zaključki:
1. Postaviti kriterije za koče, ki zagotavljajo pogoje za sprejem večjih vodenih skupin.
2. Pripraviti seznam koč, ki omogočajo večdnevno bivanje za družine.
3. Pripraviti seznam koč, ki izpolnjujejo pogoje za izvedbo usposabljanj.
4. Pri vsaki najavi večje skupine je potreben direkten kontakt med oskrbnikom (najemnikom) koče in vodnikom, ki tako skupino pripelje.
5. Glede ponudbe in višine penzionov ali polpenzionov je potreben predhodni dogovor med oskrbnikom (najemnikom) in vodnikom.
6. Korektno izvajati dogovorjene rezervacije, predvsem pravočasna odpoved rezervacije.
7. Proučiti primere praks v tujih kočah in jih prilagoditi kriterijem naših koč.

6. delavnica: PLANINSKA KOČA KOT UČNO ALI INTERPRETACIJSKO SREDIŠČE

Marjeta Keršič Svetel, članica Komisije za varstvo gorske narave PZS,
Uroš Kuzman, član Mladinske komisije PZS
Gradivo: PDF Planinska koca kot učno ali interpretacijsko središče (Uroš Kuzman in Marjeta Keršič Svetel) (10,85 MB)
Sklepi in zaključki:
1. Opredeliti je treba vsebino planinske dejavnosti in s tem tudi vsebino planinskih koč. Kakšno vsebino naj ima koča, da jo lahko štejemo za planinsko, je potrebno jasno opredeliti - tako kot imamo jasno opredeljene tehnične standarde za okolju in naravi prijazne koče.
2. Pregledati je treba interes in možnosti posameznih društev, da bi v svojih kočah izvajali tudi izobraževalne vsebine in določiti standarde za to.
3. Potrebno bo izvesti še več srečanj na ožje teme, ki naj se jih udeležijo tisti gospodarji in upravljavci koč, ki jih take vsebine zanimajo.
4. Interpretacijo okoliške pokrajine v okviru PZS prepoznavamo kot orodje za oblikovanje doživetij in vsebin, ki jih planinske koče lahko ponudijo obiskovalcem. V prihodnje bi bilo dobro izvesti posebna izobraževanja na to temo

7. delavnica: SOFINANCIRANJE VZDRŽEVANJA IN OBNOV PLANINSKIH KOČ
  Tone Tomše, podpredsednik PZS,
Drago Balent, direktor Fundacije za šport RS
Gradivo: PDF Sofinanciranje vzdrževanja in obnov planinskih koč (Tone Tomše) (1,67 MB)
PDF Dopolnjena razlaga postopkov razdelitve sredstev za področje gradnje športnih objektov v letu 2012 in razlaga želenih primerov (Drago Balent) (166,57 KB)
Sklepi in zaključki:
1. PZS naj se poveže z EKO skladom in prouči možnosti, da bi se na njihove razpise lahko prijavljala tudi društva.
2. Določiti kriterije, v obliki točkovanja, za pripravo prioritetne liste prijavljenih projektov za različne javne razpise.
3. PZS naj kriterije tudi javno objavi / pomoč pri odločitvi za kandidaturo.
4. Pripraviti rangiranje planinskih koč, da bi lahko kandidirale tudi koče III. kategorije.
5. Pripraviti normative za posamezne sklope kandidiranja (novogradnja, posodobitev, zamenjava notranje opreme ...).

PDF Anketa za udeležence konference (162,74 KB) in PDF Analiza ankete (132 KB)

Tone Tomše, Zdenka Mihelič,
analizo ankete pripravil Klemen Petek
Foto Zdenka Mihelič
-----------------------------------------------------
Povezana novica:
- 1. konferenca o planinskem gospodarstvu - VABILO in PROGRAM

https://www.pzs.si/novice.php?pid=6463 25. 6. 2024