PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


četrtek, 7. februar 2013, ob 0. uri

Javni razpis URE-GEN-I-2013-1 tudi za planinske koče

JAVNI RAZPIS URE-GEN-I-2013-1 Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih: Predmet javnega razpisa so spodbude za izvedbo v razpisu določenih svetovalnih storitev, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije. Zaključek razpisa: 28. 3. 2013 oz. do porabe sredstev.
Družba GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. je, kot velika zavezanka za pripravo programa za izboljšanje energetske učinkovitosti pri končnih odjemalcih, pripravila razpis za dodelitev nepovratne finančne spodbude za investicije v učinkovito rabo energije. Razpis je bil objavljen v Uradnem listu.

Predmet javnega razpisa so spodbude za izvedbo v razpisu določenih svetovalnih storitev, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije.

Glavne značilnosti razpisa:
Izdajatelj:
GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.
Datum objave:
18. 1. 2013
Datum zaključka:
28. 3. 2013 oziroma do porabe sredstev
Višina sredstev:
50.000,00 EUR
Kontaktna oseba:
Rado Kotar - rado.kotar@gen-i.si
Predmet razpisa:
A.    izvedba energetskega pregleda podjetja / objekta;
B.    izvedba programov informiranja in ozaveščanja;
Višina spodbude:  »De minimis« za izvedbo energetskega pregleda ali programa informiranja - 50 %, ne glede na velikost podjetja;
Učinkovitost investicije: do 15,00 €/MWh doseženega letnega prihranka energije
Upravičeni stroški:
Upravičeni stroški so stroški, skladni s pogoji razpisa.
Merila za izbor:
Vrstni red vložitve popolnih vlog
Pogoji za kandidiranje: Za posamezen ukrep, ki je predmet javnega razpisa, je možno dodeliti največ eno nepovratno finančno spodbudo.
Operacija in pogoji pridobitve sredstev morajo ustrezati določilom javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Odpiranje vlog:
Podrobna dinamika odpiranja vlog je določena v razpisni dokumentaciji
-  Prvo odpiranje vlog bo 24. 1. 2013
-  Zadnje odpiranje vlog bo 28. 3. 2013
Razpisna dokumentacija:
ZIP Razpisna_dokumentacija

Odgovori na prejeta vprašanja na razpis:

PDF Pregled odgovorov 6.2.2013 (pdf)

Vir: Gen-I.si.
https://www.pzs.si/novice.php?pid=7842 1. 12. 2022