PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


sreda, 11. september 2013, ob 0. uri

Planinski dom na Uštah - javni razpis za oskrbnika ali oddajo v najem

Planinsko društvo Moravče išče oskrbnika ali oddaja v najem Planinski dom na Uštah z zbiranjem pisnih ponudb na osnovi javnega razpisa.
Dejavnost na objektu:
* Planinski dom na Uštah je uvrščen med planinske postojanke III. kategorije pri Planinski zvezi Slovenije in je zato pri poslovanju in obratovanju potrebno upoštevati pravilnik o upravljanju, poslovanju in opremi planinskih koč (sprejet s sklepom UP PZS dne 13. 12. 1997).
* objekt je skladno z Zakonom o gostinstvu uvrščen med gostinske obrate, za katere velja Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu za opravljanje gostinske dejavnosti.
* pravico do prijave na razpis imajo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti.
* v upravljanje je namenjen ves planinski dom, v najem pa se daje pritličje in mansarda, za kletne prostore pa po dogovoru.

Najemni pogoji:
* najemnik mora v prijavi opredeliti višino ponujene najemnine, ki se plačuje najemodajalcu,
* najemnik mora v prijavi opredeliti višino in obliko jamstva za izvrševanje svojih obveznosti,
* najemnik mora z najemom poleg najemnine prevzeti stroške porabe elektrike, odvoza smeti, rednega praznjenja greznice, stroške zimskega čiščenja dostopa in parkirišča, stroške ogrevanja in dimnikarskih storitev, košnje in vse ostale tekoče stroške.
* najemnik mora z najemom prevzeti stroške tekočega vzdrževanja koče, zemljišča in oskrbe z vodo.
* najemnik mora prevzeti obveznost vzdrževanja in upravljanja v najem vzetega premoženja s skrbnostjo dobrega gospodarja in se zavezuje takoj nadomesti uničeno, dotrajano ali manjkajočo opremo in drobni inventar z enakim po količini in kvaliteti,
* najemnik se zavezuje sodelovati pri organizaciji in izvedbi tradicionalnih in priložnostih prireditev v koči in njeni okolici in se opredeliti do oblike tega sodelovanja, medsebojnih obveznosti in pravic,
* najemnik se zavezuje za najemodajalca v koči prodajati planinske edicije, planinske zemljevide, razglednice in druge drobne predmete,
* najemnik bo Planinskemu društvu Moravče omogočal brezplačno uporabo najetega objekta in okolice za potrebe aktivnosti društva in mu ob takih priložnostih nudil storitve z popustom.
* najemnik bo najemodajalca mesečno pisno obveščal o odstopanjih in pomanjkljivostih na najetem premoženju in potrebo po sodelovanju,
* zavarovanje odgovornosti iz poslovanja za škodo proti tretjim osebam ureja najemnik,
* požarno zavarovanje nepremičnin uredi najemodajalec.

Trajanje najema:
* najemna pogodba bo z izbranim ponudnikom sklenjena za dobo 1 leta z možnostjo podaljšanja,
* morebitne drugačne zahteve mora ponudnik navesti v prijavi za razpis, vendar najemodajalec ni dolžan te zahteve upoštevati.

Vlaganje:
* sovlaganja načeloma ne izključujejo plačevanje najemnine in predstavljajo poslovni rizik najemnika,
* sovlaganja in drugi vložki ne morejo predstavljati podlage za uveljavljanje lastninske ali druge pravice na lastnini najemodajalca,
* morebitne začasne objekte in opremo, ki bi jo najemnik postavil oziroma vgradil v času najema, najemodajalec po preteku najemne pogodbe ni dolžan odkupiti,
* ponudnik mora upoštevati prioriteto najemodajalca pri koriščenju prostorov, kar se opredeli v najemni pogodbi,
* vsa dovoljenja in soglasja ter projektna dokumentacija iz naslova predhodno dogovorjenih posegov, na lastnini najemodajalca, morajo glasiti na lastnika - Planinsko društvo Moravče,
* za vsa vlaganja v nepremičnine mora najemnik dobiti pisno soglasje najemodajalca.

Prenehanje najema, podaljšanje najema:
* najemna pogodba se lahko sporazumno prekine kadarkoli, upoštevaje odpovedne roke, navedene v najemni pogodbi,
* najemodajalec lahko prekine najemno pogodbo v naslednjih primerih:
1. če najemnik ne zagotovi rednega obratovanja, oskrbe s hrano in pijačami,
2. če koča obratuje oziroma se uporablja v nasprotju z opredeljenim namenom,
3. če najemnik zamuja s plačevanjem najemnine oziroma stroškov iz točke V. razpisnih pogojev 2 meseca ali več,
4. če pristojni organi najemniku prepovejo opravljanje dejavnosti oziroma če nastopi nezmožnost opravljanja dejavnosti,
5. če najemnik ne vzdržuje objekta, prostorov in okolice v urejenem stanju.
* v primeru, da najemodajalec prekine najemno razmerje zaradi vzrokov, naštetih v prejšnjem odstavku te točke, najemniku ne pripada vračilo deleža vloženih sredstev v objekt.

Izbira ponudnika in sklenitev pogodbe:
* Vse prispele vloge na razpis bo obravnavala razpisna komisija.
* Vse nepravočasne in nepopolne vloge bodo izločene.
* Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo najemodajalec z izbranim (izbranimi) ponudniki opravil razgovor.
*Najemodajalec lahko zahteva dodatna dokazila in listine, čeprav niso izrecno navedene v razpisnih pogojih.
* Vsem ponudnikom bo najemodajalec v razpisanem roku poslal obvestilo o izbiri izbranega ponudnika.
* Z izbranim ponudnikom bo sklenjena najemna pogodba.
* Pred sklenitvijo pogodbe mora ponudnik predložiti dokumentacijo o garanciji za resnost ponudnika in o plačilu dogovorjene varščine za najemnino.
* Odločitev najemodajalca o izbiri ponudnika je dokončna in neizbrani ponudniki nimajo možnosti do ugovora na izbiro.
* Najemodajalec si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od prijavljenih ponudnikov.
* Najemodajalec si pridržuje pravico, da razpis ponovi.
* Najemojemalec začne uporabljati najet objekt z dogovorjenim rokom navedenim v najemni pogodbi.
* Pričetek obratovanja najemnika v skladu s temi razpisnimi pogoji predvidevamo v novembru

Ostali pogoji
* z dnem prekinitve najemne pogodbe ali po njenem poteku se je najemnik dolžan izseliti in odstraniti vse morebitne začasne objekte, če ni drugače dogovorjeno in potrjeno v pisni obliki med pooblaščenima predstavnikoma pogodbenih strank,
* v primeru neizpolnitve gornje zahteve naredi to najemodajalec na stroške najemnika,
* stroške sodelovanja na razpisu nosi vsak ponudnik sam,
* vsi dogovori v zvezi z najemom morajo biti v pisni obliki in podpisani s strani pooblaščenega predstavnika obeh pogodbenih strank.
* Najemodajalec bo na prispele ponudbe dal odgovor do 24. oktobra 2013,

PRIJAVA na razpis
Kandidat se na razpis prijavi tako, da pošlje izpolnjen razpisni obrazec skupaj s prilogami do 15. oktobra 2013 priporočeno po pošti na naslov:
Planinsko društvo Moravče
p. p. 7
1251 Moravče
s pripisom »ne odpiraj - razpis za oskrbnika ali najem planinskega doma«.

OGLED OBJEKTA je možen: 28. in 29. septembra ter 5. in 6. oktobra 2013. Za podrobnejše informacije v zvezi z ogledom kot tudi v zvezi s prijavo in izvedbo javnega zbiranja ponudb na 041 487 419, Igor Kanižar - gospodar ali 041 433 254, Leon Lavrič - predsednik društva.

Leon Lavrič,
predsednik PD Moravče
https://www.pzs.si/novice.php?pid=8538 16. 7. 2024