PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


torek, 28. januar 2014, ob 0. uri

Zakon o ohranjanju narave – javna razprava

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je v petek, 24. januarja 2014, na svoji spletni strani objavilo Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave in odprlo javno razpravo. Planinska zveza Slovenije poziva vsa društva in posameznike, da se vključijo v razpravo in svoje pripombe in predloge posredujete na PZS do 14. 2. 2014.
V petek, 24. januarja, je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) RS odprlo javno razpravo o osnutku Zakona o spremembah Zakona o ohranjanju narave. Pot od osnutka preko potrditve na vladi in do končnega sprejetja zakona v Državnem zboru je seveda še zelo dolga. Javna razprava, v kateri so možne korenite spremembe v besedilu zakona, je podaljšana do 24. februarja, ko je zadnji rok za oddajo pripomb, predlogov in dopolnitev.

MKO je poleg izvedbe sprememb področne zakonodaje, kamor sodi tudi Zakon o ohranjanju narave (ZON) (Uradni list RS, št. 56/99 in nad.), začela skupno urejati tudi vožnje z vozili v naravnem okolju, ki ga trenutno ureja še Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 16/95 in nad.). Celotno področje (ohranjanje narave in vožnje z vozili v naravnem okolju) bodo sedaj uredili z enim zakonom, čeprav naj bi se vožnja, kot je bilo prvotno predvideno, urejala s posebnim zakonom o vožnji z vozili v naravnem okolju - v razpravi glede slednjega je aktivno sodelovala tudi Planinska zveze Slovenije.

Namen zakona, ki je v javni razpravi, je tudi celovita ureditev vožnje z vsemi vozili na motorni in drug lasten pogon in s kolesi v naravnem okolju, in sicer v osnutku Zakona o spremembah ZON predlagajo, da se tudi v naravnem okolju vožnja omeji le na utrjene površine oziroma prometno infrastrukturo, vožnja izven cest pa v celoti prepove in ustrezno kaznuje. Novela zakona kot naravno okolje določa območja izven naselij in cestnega omrežja, nadalje območja, ki so z prostorskimi akti določena kot površine za rekreacijo in šport in ki vključujejo tudi rabo za namene vožnje z vozili na motorni pogon in s kolesi, objekte in omrežja gospodarske javne infrastrukture in območij rudarskih operacij. Za gozdni prostor zakon predpisuje še poseben režim vožnje. V gozdnem prostoru je vožnja z vozili na motorni pogon dovoljena le na gozdnih cestah, ne pa tudi na ostalih gozdnih prometnicah. V gozdnem prostoru je z izjemo omrežja javnih cest in nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni cestni promet, tudi popolnoma prepovedano organiziranje voženj z vozili na motorni pogon ali njihova uporaba za testne vožnje, športne, tekmovalne in reklamne vožnje ter njim podobne oblike uporabe. Zakon vsebuje tudi izjeme od prepovedi vožnje, ki so pogojene z opravljanjem dejavnosti, ki se izvajajo v tem okolju (gozdarjenje, kmetovanje, vzdrževalna dela na objektih, nadzor in drugo) ter za primer pomoči pri reševalnih akcijah. Z namenom preventivnega učinkovanja zakona so v predlogu zakona predvidene visoke kazenske sankcije, med drugimi tudi možnost zasega vozila. Za izvajanje zakona bo izjemno pomembno zagotavljanje nadzora nad vožnjami v naravnem okolju tako z vidika inšpekcijskih služb, policije, carinskih organov in naravovarstvenega nadzora. Temu ustrezna so tudi velika pooblastila, ki bodo podeljena izvajalcem nadzora.

Osnutek zakona je dosegljiv na spletni strani MKO RS >>> in v datoteki na koncu tega poziva spodaj.

Vsa društva, članice PZS, in organe PZS pozivamo in vabimo, da na PZS posredujete svoje predloge, pripombe in dopolnila, in sicer do petka, 14. 2. 2014.

Predvsem vas prosimo, da se v razpravi opredelite predvsem do področij, ki niso zajeta v spodaj navedenih dokumentih, seveda pa so dobrodošla tudi mnenja na že sprejeta izhodišča. Ob tem pa lahko zainteresirani preučite tudi ostale novosti v predlogu zakona in sporočite svoja mnenja, predloge.

Planinska zveza Slovenije bo prejete predloge, mnenja in pripombe preučila ter na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje posredovala novo stališče PZS.


V pomoč pri razpravi in priprav vaših pripomb posredujemo več objav PZS s to tematiko:
in
Stališča PZS:

* Pripombe in predlogi PZS k osnutku Zakona o vožnji z vozili v naravnem okolju, izsek:
4. Za vožnjo samo s kolesi naj se odprejo vse nekategorizirane ceste ter gozdne in poljske prometnice, saj so že v osnovi grajene za vožnjo. Planinska zveza Slovenije bo pričela s postopki za odpiranje primernih planinskih poti za vožnjo s kolesi v skladu z zakonom o planinskih poteh.
5. Vožnja s kolesom in motornimi vozili izven poti ni dovoljena.
6. Spodbuditi vzpostavitev namenskih poligonov, za vožnjo s kolesi in motornimi vozili.

Načela in izhodišča:
1. Upoštevanje Direktive Sveta Evrope o okoljskem hrupu (iz leta 2002). Gre za uveljavitev pravice do doživljanja naravnega okolja brez tehničnega hrupa. To je legitimna pravica določenih skupin državljanov, med katere sodimo tudi planinci.
2. Upoštevanje sklepa skupščine planinskih zvez Alpskega loka (CAA), sprejetega septembra 2009 v Innsbrucku, o prepovedi vsakršnega motornega prometa po brezpotjih (izven cest in drugih prometnic). Jasen NE s ciljem ohranitve najpomembnejše turistične vrednote in značilnosti Alp, to je mir.

Splošna načela in pogoji:
1. Po brezpotjih ni dovoljena vožnja s kolesi ali z motornimi vozili vseh vrst.
2. Na zavarovanih območjih naj veljajo strožja določila za vožnjo v naravnem okolju. Obiskovalci, ki hodijo peš, imajo absolutno prednost.
3. Zakon naj določi pogoje (izbor lokacij, režim uporabe, odgovorno pravno osebo oz. upravljavca, ustrezne oznake ipd.) in kriterije za določitev območij v naravnem okolju, primernih za ureditev namenskih športnih poligonov (za gorske kolesarje in različna motorna vozila), namenjenih uporabnikom, ki jim ni dovoljena vožnja v naravnem okolju.
4. Ker so planinske koče tudi objekti v okviru zaščite in reševanja ter so širše družbeno koristni objekti, predlagamo, da se za namene vzdrževanja in oskrbovanja planinskih koč, ki so dostopne preko gozdnih prometnic, v zakonu uveljavi izključitev veljavnosti prepovedi voženj z motornimi vozili. Enako določilo o izključitvi veljavnosti bi moralo veljati tudi za namen vzdrževanja planinskih poti.

* Merila za dvonamensko rabo planinskih poti, izsek:
1. Izhodišča za izbor
- Poti, ki ne potekajo po poljskih poteh ali gozdnih prometnicah so zaprte za kolesarje, razen tiste, za katere na predlog skrbnika poti strokovni odbor za izvajanje kriterijev o dvonamenski rabi planinskih poti oceni, da izpolnjujejo pogoje za dvonamensko rabo.
- Po vseh prometnicah, ki so grajene za vožnjo in kjer s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, gozdarstvo in lovstvo ni prepovedano, je vožnja s kolesi dovoljena.

2. Vožnje s kolesi niso dovoljene:
- po brezpotjih; tudi po vodotokih,
- po planinskih poteh nad gozdno mejo (visokogorje), razen po obstoječih prometnicah (ceste in traktorske poti),
- po planinskih poteh čez barja in mokrišča ter po sipkem-nestabilnem terenu,
- po planinskih poteh, ki so obremenjene z množičnim pohodništvom,
- po planinskih poteh z vgrajenimi kovinskimi in lesenimi varovali,
- v zavarovanih območjih, razen na poteh, namenjenih kolesarjem.
 
* Posvet o problematiki voženj v naravnem okolju pokazal na nujnost zakonske ureditve, 20. 6. 2013, ZAKLJUČKI posveta:
Predavatelji, razpravljavci in udeleženci posveta so bili enotni, da je treba problematiko vožnje v naravnem okolju urediti, in sicer čim prej, s samostojnim zakonom z nazivom Zakon o omejevanju voženj z vozili v naravnem okolju. Zakon mora ločeno urediti vožnje z motornimi vozili (strožja ureditev) in s kolesi. Zakon mora vključevati jasen in učinkovit sistem nadzora, pri čemer nevladne organizacije predlagajo, da se v ta nadzor vključijo člani teh organizacij kot prostovoljni okoljevarstveni nadzorniki. Potrebno je jasno definirati vse terminološke izraze, uporabljene v zakonu. Potrebno je urediti registracijo vozil in pravila vožnje z motornimi vozili, ter ustvariti pogoje, da se ekstremne dejavnosti izvajajo na manjših površinah, ki na okolje vpliva nimajo oz. je vpliv minimalen; ter določiti te površine.

* Vsebinska izhodišča PZS za novo zakonsko ureditev planinskih poti (sprejeta na 17. seji UO PZS 19. 9. 2013), izsek:
Po planinskih poteh se je dopustno voziti tudi s kolesom, če se to ob soglasju skrbnika poti in Planinske zveze Slovenije po ustreznem postopku zabeleži v prostorski prikaz in označi v naravi.
 
Vsa društva, članice PZS, in organi PZS lahko posredujete svoje predloge, pripombe in dopolnila v pisni obliki do 14. 2. 2014 na naslov:
      Planinska zveza Slovenije
      p. p. 214
      1001 Ljubljana
      'Javna razprava - ZON'

ali na elektronski naslov: info@pzs.si, v zadevi napišite 'Javna razprava - ZON'.

Planinska zveza Slovenije bo prejete predloge, mnenja in pripombe preučila ter na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje posredovala novo stališče PZS do 24. februarja 2014, ko poteka Javna razprava o osnutku Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave.

Predsednik PZS
Bojan Rotovnik


DOC Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave
(231,50 KB)
https://www.pzs.si/novice.php?pid=8981 16. 6. 2024