PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


torek, 24. maj 2005, ob 0. uri

Redna letna skupščina Planinske zveze Slovenije - »Mi bi enostavno radi hodili v hribe!«

V lepo sončno soboto, 21. maja 2005, je v dvorani Kulturnega doma Podpeč potekala redna letna skupščina Planinske zveze Slovenije. V preddverju doma je uredništvo Planinskega vestnika pripravilo razstavo desetih panojev, na katerih so predstavljeni 110 let izhajanja Planinskega vestnika, 110 let postavitve Aljaževega stolpa na vrhu Triglava in odprava na Makalu pred tridesetimi leti. Uvodni pozdrav je imel kot je to običaj predsednik PZS Franci Ekar, navzoče pa je pozdravil tudi župan občine Brezovica Drago Stanovnik. Pred začetkom uradnega dela je Jani Bele predstavil rezultate lanske ankete, ki jo je med obiskovalci gorskega sveta izvedla Gorska reševalna služba Slovenije, Danilo Škerbinek pa je na kratko podal informacijo o rezultatih anketnega vprašalnika »JUTRI«, ki je bil posredovan vsem polnopravnim članom Planinske zveze Slovenije. Po izvolitvi delovnih organov zasedanja Skupščine, delovni predsednik je bil Borut Vukovič, je Franci Ekar poročal o delu v minulem obdobju. Omenil je množico opravljenega dela in temeljne probleme sedanjega obdobja v planinski organizaciji. Po poročilu verifikacijske komisije (skupščina je bila sklepčna) so bili sprejeti dnevni red in dopolnilne točke. Skupščina je sprejela spremenjeni Poslovnik o delu Skupščine PZS in potrdila poročilo o realizaciji sklepov zasedanj skupščin PZS v letu 2004. Uvodnih razlag poročila Upravnega odbora, njegovih organov, častnega sodišča in finančnega poročila ni bilo, saj so bila gradiva dovolj dobro predstavljena in objavljena v posebni številki Obvestil PZS. Natančno poročilo, tako za leto 2003 (dolg lanske skupščine) kot tudi za leto 2004, je podal predsednik Nadzornega odbora (NO PZS) Franc Kocbek. Najtemeljiteje je NO obravnaval upravičenosti izplačil honorarjev nekaterim članom Delovne skupine za organizacijo dela PZS pri UO PZS, izplačila avtorskih honorarjev in materialnih stroškov vodstvenih kadrov PZS ter izplačilo odpravnine generalni sekretarki v letu 2004 in pri tem odkril tudi nepravilnosti. Po poročilih je delovni predsednik odprl razpravo. Bila je pestra in zanimiva. Na začetku je načelnik GRSS Toni Smolej podrobno poročal o delovanju GRSS in dobro znani temi – reorganizaciji GRSS. Mirko Tovšak iz Koroške je med drugim omenil problem članarine in dal zaupnico Ekarju. Zanimivo razpravo je imela Ana Fabjan (PD Grosuplje), ki je med drugim ugotovila, da vedno več ljudi hodi v hribe mimo planinskih društev, preveč birokracije v Ljubljani pa je komentirala takole: »Mi bi preprosto radi hodili v hribe!« Bogato razpravo je imela Manja Rajh iz PD Celje Matica. Med drugim je opozorila, da ni bilo podano obljubljeno poročilo o PUS Bavšica (zasedenost, programi, kdo je upravljavec), načela nekaj problemov vezanih na gospodarsko komisijo (pravilnost pogodb o uskladitvi zemljiško knjižnega stanja z dejanskim med PD in PZS) in se vprašala: »Čigava oblika dela so MDO?« Tomaž Ogrin (PD Lj. Matica) je načel naravovarstveno problematiko ter poudaril trenutne pereče probleme. Borut Peršolja (PD Domžale) je med drugim predlagal nekaj sprememb besedila gradiva za zasedanje Skupščine, predlagal odpravo popustov v planinskih kočah za pripadnike SV, dal predlog za ukinitev Delovne skupine za organizacijo dela PZS pri UO PZS ter protestiral zaradi prištevanja planinstva med adrenalinske športe in zato predlagal odstop predsednika Odbora za članstvo pri UO PZS Danila Škerbinka. Jože Bobovnik (PD Fram) je podal predlog za spremembo Pravilnika o usposabljanju delavcev v športu. Odgovore na zastavljena vprašanja in odprte teme so podali vodilni funkcionarji in delavka Strokovne službe: Danilo Škerbinek, Adi Vidmajer, Franci Ekar, Metod Kovač, Franc Kocbek in Veronika Šmid. Sledilo je glasovanje o predlogih. Predlog GRSS, naj se v letu 2005 izpelje reorganizacija GRSS, ni bil sprejet. Predlog Manje Rajh, naj Gospodarska komisija UO PZS popravi vse dosedanje sklepe o prenosu nepremičnega premoženja na PD s sklepom Skupščine PZS iz leta 1999, ni bil sprejet. Predlog za odpravo popustov v planinskih kočah za pripadnike SV ni bil sprejet. Pred glasovanjem o razrešitvi Delovne skupine za organizacijo dela PZS pri UO PZS je delovni predsednik predlagal delegatom, naj ne spreminjajo sestave delovnih organov UO PZS pred koncem mandata, tako da volivcem ni preostalo drugega, kot da ga podprejo. Predlog za razrešitev predsednika Odbora za članstvo UO PZS ni bil sprejet. Sprejeti so bili vsi predlogi Tomaža Ogrina: naj PZS organizira posvet o prihodnosti planin in planinskih koč, na katerem naj se posebej poudari problematika motorizacije; naj PZS poskuša pridobiti status organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju naravovarstva in naj bo PZS aktivnejša pri postopkih prihodnjih posegov v naravo (graditev cest ali vlak na planino). Sprejet je bil sklep, da PZS pri pristojni instituciji vloži predlog za spremembo oz. dopolnitev Pravilnika o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, namreč, da se spremeni določilo o zahtevani VII. stopnji izobrazbe za vse predavatelje, ki sodelujejo pri strokovnih usposabljanjih. V nadaljevanju so bila sprejeta vsa že prej omenjena poročila. Posebna točka dnevnega reda je bilo glasovanje o zaupnici predsedniku PZS Franciju Ekarju. Uvodno besedo v precej čustvenem tonu je imel sam predsednik, razprave pa tako rekoč ni bilo. Glasovanje je bilo opravljeno hitro in predsednik je dobil močno podporo delegatov. Dvanajsta točka, kršitev statuta PZS in analiza odgovorov na vprašalnik PD Križe, je bila precej razvlečena, saj je predsednik PD Križe Ivan Likar prebral tako rekoč vse gradivo, ki je bilo razdeljeno tik pred zasedanjem. Tudi razprava je bila dolga. Delegati so odločili, da se predlog sklepa, naj se predsednik PZS opraviči vsem PD in članom za nepravilno obračunavanje planinske članarine v imenu komisij UO PZS in UO PZS v Obvestilih in PV, ne sprejme. Predlog, naj se Skupščina PZS seznani z analizo vprašalnika PD Križe, rezultati pa naj bodo vodilo Odboru za članstvo UO PZS pri oblikovanju planinske članarine za leto 2006, ni bil sprejet. Sprejet pa je bil tretji predlog – naj se skupščina seznani s predlogom PD Križe in naroči Gospodarski komisiji UO PZS, naj pripravi Pravilnik o Skladu za planinske postojanke in pota do naslednjega zasedanja skupščine PZS. Sledila je razprava o Programu dela PZS v letu 2005. Jože Stanonik (PD Škofja Loka) je predlagal, naj se preveri, ali so, glede na zmanjšanje članstva, res potrebni vsi organi UO PZS, ter predlagal, naj se spremembe, ki se nanašajo na društveno zakonodajo, obravnavajo v obliki okrogle mize, širše vodenih razprav ali tematskih delavnic. Marko Goršič (PD Podpeč - Preserje) je predlagal, naj Upravni odbor PZS obravnava vse zakone, ki se bodo sprejemali v prihodnosti in vplivali na delovanje planinske organizacije, ter poda svoje predloge in pripombe. Skupščina je Program dela PZS za leto 2005 sprejela, prav tako tudi Goršičev predlog, v nadaljevanju pa še finančni načrt. Sledila je točka o spremembi in dopolnitvi statuta PZS in častnega kodeksa slovenskih planincev. Obe spremembi je skupščina sprejela, drugo z nekaj popravki Boruta Peršolje. Zadnja, 17. točka so bile nadomestne volitve podpredsednika PZS. Z aplavzom je bil izvoljen izkušeni alpinist, himalajec, trener športnih plezalcev in njihov organizacijski vodja ter organizator tekmovanj Tomo Česen. Kot po navadi se je predsednik PZS ob koncu zahvalil vsem navzočim za aktivno sodelovanje na zasedanju skupščine. Poseben poudarek je dal iskanju novih, mladih kadrov, saj bo naslednja skupščina volilna. Vladimir Habjan
https://www.pzs.si/novice.php?pid=916 21. 9. 2021