PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


torek, 14. junij 2005, ob 0. uri

UMRL JE BINE VENGUST

Rodil se je 23.februarja 1921 na Duplici pri Kamniku. Izšolal se je za strojnega ključavničarja in delal v takratni tovarni Remec (danes Stol) v Duplici.Še kot vajenec se je vključil v revolucionarno gibanje, postal leta 1940 član SKOJ in tega leta sodeloval v okolici Kamnika v napisni akciji proti tedanjemu režimu. Bine Vengust je nosilec partizanske spomenice 1941. V Gorsko reševalno službo je bil sprejet 1953. Kasneje je bil kot predstavnik MNZ imenovan v komisijo za GRS, saj je bilo med obema več stičnih področij dela. Poskrbel je, da so bila reševalcev na voljo sredstva zvez takratne MNZ in milice. Posodobljen je bil tudi sistem za obveščanje preko milice v primeru nesreče. V tem obdobju je mnogo prostega časa posvetil različnim dejavnostim gorah, alpinizmu , še posebej visokogorskemu smučanju, kajakaštvu, pa tudi drugim športnim aktivnostim. Ko je dr.Miha Potočnik leta 1965 na Krvavcu hotel odložiti načelništvo nad slovensko Gorsko reševalno službo, reševalci niso imeli večjih težav z iskanjem naslednika.Kot njegov predhodnik, je tudi Bine vedno izkazoval polno zaupanje sodelavcem ter tako ustvaril dobro utečeno delovno skupino. Vsak načelnik(tako podkomisije kot postaj) je bil vselej v širokem obsegu svoboden pri delu in odločanju, vezan na skupaj dogovorjeno politiko in sklepe ustreznih organov. Pustil je delati, delo je usmerjal, sodelavci pa njegovega zaupanja niso zlorabili. Naredili so mnogo več, kot bi pod kakršnokoli silo. Zato mu gre vsa zahvala. V svojem večkrat potrjenem mandatu kot načelnik Komisije za GRS je spričo razgledanosti in poznavanja problematike veliko prispeval k dogajanju v GRS. Bil je soustvarjalec dogovorov z nekaterimi republiškimi organi: Sekretariatom za notranje zadeve in ljudsko obrambo oz.civilno zaščito, zdravstveno in zavarovalno skupnostjo, Zavarovalnico Triglav in Rdečim križem Slovenije. S tem je službi zelo olajšal delo. Tudi z normativnimi in organizacijskimi akti je uredil delo službe. Utrdil in dopolnil je sodelovanje z reševalnimi službami v takratni Jugoslaviji ter jim nudil pomoč pri vzgojno izobraževalnem delu. Pod načelovanjem B.Vengusta se je še okrepilo odpiranje in povezovanje slovenske GRS z reševalnimi službami onkraj državnih meja. Zelo so se utrdili stiki z tujimi reševalnimi službami, zagovarjal in zahteval je aktivno sodelovanje naših predstavnikov na mednarodnih tečajih, seminarjih in v IKAR. Takšna praksa v delu GRS je privedla do njene še večje razpoznavnosti. Že letal 1969 je vpeljal v slovensko GRS letalsko reševanje in v začetku sedemdesetih let Komisijo za GRS organiziral po zgledu Mednarodne komisije za reševanje v gorah IKAR. Z razpredenim strokovnim delom po podkomisijah in možnostjo sodelovanja delavoljnih in sposobnih gorskih reševalcev je dvignil slovensko GRS na svetovno raven. Kot takšno nas je leta 1982 ocenila IKAR na svojem rednem vsakoletnem zasedanju, ki je bilo to leto v Bovcu. O GRS, njenem delu in pomenu, je pisal v strokovnih in javnih glasilih. S tem je še prispeval k strokovnosti in javnosti službe. Leta 1972 je vodil uspešno jugoslovansko alpinistično odpravo na Pik komunizma v Pamirju. Odločilen je njegov delež pri ustanovitvi Planinskih društev Rašica, Vevče in Sladki vrh. Dolga leta je bil tvorni član Izvršilnega Upravnega in kasneje Glavnega odbora PZS, član častnega razsodišča PZS, bil strokovni izvedenec v več gorskih nesrečah in se še danes, kadar le uspe, udeleži sestankov matične postaje in Komisije za GRS. Po 18 letih uspešnega načelnikovanja se Binetovo delo in sodelovanje v GRS seveda ni končalo. Dolga leta je zastopal GRS v Loteriji Slovenije in drugih organizacijah. Z njemu lastno doslednostjo in pravičnostjo je v organih Loterije, tudi v dobro drugih koristnikov sredstev Loterije deloval uspešno. Bine je rad aktivno sodeloval tudi v brezštevilnih drugih delovnih odborih in sestavah GRS, kjer se je pač pokazala potreba po sodelovanju. Pri vsem tem seveda nikakor ni šlo za rutinsko udeležbo na sestankih, temveč za zelo aktivno pomoč in oporo pri izvajanju življenjsko pomembnih odločitev. Za vse navedeno aktivno in tvorno sodelovanje v delu GRS mu je zbor reševalcev 1987 podelil posebno priznanje in ga imenoval za častnega načelnika GRS. V času načelnikovanja, pa tudi kasneje je sodeloval ali vodil priprave in tisk strokovne reševalne in druge literature kot npr. Reševalni priročnik, kasneje separate tega gradiva, prevod knjige dr.W.Phlepsa o urgentni prvi pomoči, gradivo za knjigo Slovenski gorski svet in drugo. S svojo zagnanostjo in prispevki je sodeloval pri nastanku 1. in 2. jubilejnega zbornika GRS, bil je urednik, oblikovalec in so avtor prispevkov v 3. zborniku GRS, tehnični urednik publikacije Gornikov svetovalec in je odločilno pripomogel pri izdaji teh in še številnih drugih publikacij. S Svojo veliko voljo in vnemo nas je Bine presenetil in navdušil tudi pred nekaj leti, ko je končno uresničil svojo željo in se leta 1986 po upokojitvi kot redni študent vpisal na Filozofsko fakulteto na študij umetnostne zgodovine. Marsikateri izpit je opravil z najvišjo možno oceno. V diplomskem delu je odkril podatke, ki so bili dotlej spregledani in je leta 1993 pridobil naslov univerzitetno diplomiranega umetnostnega zgodovinarja Po pretresljivi nesreči 5 gorskih reševalcev – letalcev nad Okrešljem je Komisija za GRS sklenila ustanoviti Sklad za pomoč pri šolanju otrok v reševalnem delu ponesrečenih gorskih reševalcev. Več kot leto trajajoče obsežno administrativno urejanje dokumentov in statuta Sklada Okrešelj, oranje ledine na Slovenskem pri tem ter sama ustanovitev, ne bi uspela, če Bine ne bi vodil vsega tega z njemu lastnim pristopom ter vztrajnostjo. Njegova je tudi zasnova spominskega obeležja na Okrešlju, v Sklad Okrešelj pa je prispeval tudi zgleden finančni delež. Od ustanovitve skupine za izdelavo slovenskega razlagalnega slovarja na Inštitutu za slovenski jezik SAZU je bil njen aktiven član. Je tudi prejemnik Svečane listine PZS. Pogreb Bineta Vengusta bo v petek, 17.06.2005 ob 11. uri na Kamniških Žalah. Svojci Bineta Vengusta se odpovedujejo cvetju v korist Ustanove Sklad Okrešelj (štev. računa: 02010-0052385495)
https://www.pzs.si/novice.php?pid=933 22. 9. 2021