PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


torek, 12. maj 2015, ob 8.30 uri

Turnokolesarski vodnik I – razpis usposabljanja

Usposabljanje je namenjeno kandidatom, ki bi želeli voditi kolesarske ture v gorski svet v okviru planinskih društev in drugih organizacij.
Turnokolesarski vodnik I je usposobljen za vodenje kolesarskih tur po javnih cestah, gozdnih cestah, poljskih poteh in utrjenih gozdnih vlakah, pri čemer zahtevnost spusta ne sme preseči stopnje S4.

Usposabljanje obsega
• sprejemni izpit in preizkusno turo,
• tečaj, teoretični izpit in izpitno turo,
• seminarsko nalogo in
• pripravništvo.

Termin usposabljanja
• kolesarsko-tehnični del: 6. in 7. junij 2015 (Mozirska koča na Golteh),
• vodniški del: 25.-28. junij 2015 (Valvasorjev dom pod Stolom).

V prvem, kolesarsko-tehničnem delu usposabljanja, je pozornost namenjena tehniki vožnje in servisiranju kolesa. Na preizkusni turi se preveri fizične in tehnične sposobnosti kandidata. Preizksna tura obsega tudi teoretični sprejemni izpit iz temeljnih planinskih znanj.

V drugem, vodniškem delu usposabljanja, je poudarek na vodniških znanjih, kot je vodenje skupine, orientacija, nudenje prve pomoči ipd. Usposabljanje se zaključi s teoretičnim izpitom in izpitno turo. Pogoj za udeležbo na vodniškem delu tečaja je uspešno opravljena preizkusna tura.

Preizkusna tura in teoretični sprejemni izpit
Obsega turo z vzponom težavnosti do V5 in spusta do S4 in opravljen teoretični sprejemni izpit iz temeljnih planinskih znanj. Teoretični sprejemni izpit je mogoče enkrat ponavljati, in sicer teden dni po pisanju prvega teoretičnega sprejemnega testa.

Teoretični sprejemni izpit obsega temeljna planinska znanja, pomembna za turnega kolesarja. Študijski in izpitni vir je učbenik Planinska šola. Izpit je pisen, obsega vprašanja z izbirnimi odgovori, za oceno uspešno je potrebno pravilno odgovoriti na 60 % vprašanj.

Kandidatom priporočamo, da preberejo celoten učbenik, pri pripravi na izpit pa se osredotočijo na poglavja: 1, 2.1, 3.1, 4, 5 in 7 (izpustiti 7.2.5). Izpitno gradivo je tudi Koloročnik.

Vodniki PZS in drugi strokovni kadri PZS, katerih programi vključujejo temeljna planinska znanja, so oproščeni teoretičnega sprejemnega izpita.

Dokončanje usposabljanja
Za uspešno dokončanje usposabljanja mora biti kandidat prisoten na celotnem programu tečaja, opraviti mora vse izpite in v 60 dneh po izpitih še seminarsko nalogo, s čimer izpolni pogoje za pripravnika za Turnokolesarskega vodnika I.

V času pripravništva mora najkasneje v treh letih po zaključku usposabljanja pod nadzorom mentorja uspešno voditi najmanj 5 turnokolesarskih tur, s čimer izpolni še zadnji pogoj za pridobitev naziva Turnokolesarski vodnik I.

Pogoji za udeležbo
Splošni pogoji:
• starost najmanj 18 let,
• dosežena IV. stopnja šolske izobrazbe,
• tečaj prve pomoči v obsegu snovi, kot je opisana v učbeniku Planinska šola,
• članstvo v planinskem društvu, ki je član PZS,
• ustrezno zdravstveno stanje;

Posebni pogoji:
• uspešno opravljen teoretični sprejemni izpit in preizkusna tura,
• najmanj 20 samostojnih kolesarskih tur, med katerimi jih vsaj 5 dosega zahtevnost S4.

Potrebna oprema na usposabljanju:
• tehnična oprema (gorsko kolo, kolesarske rokavice, čelada, zaščitna očala, nahrbtnik, komplet za popravila na terenu, GSM telefon),
• komplet prve pomoči (obvezno z astronavtsko folijo),
• pripomočki za orientacijo (kompas, zemljevid Stol in Begunjščica (PZS, 1996), priporočljivo tudi ročni GPS sprejemnik ali telefon z GPS sprejemnikom).

Prijava
Izpolnjeno prijavnico skupaj s prilogami pošljite na naslov: Komisija za turno kolesarstvo, p. p. 214, 1001 Ljubljana ali na elektronski naslov: matjaz.serkezi@pzs.si (pod Zadevo obvezno vpišite: Prijava TKV I). Skrajni rok za prijave je 19. 5. 2015.

Prijava
• fotokopijo osebnega dokumenta,
• fotokopijo dokumenta najvišje dosežene stopnje izobrazbe oz. potrdila o šolanju,
• izpolnjeno prijavnico,
• zdravniško potrdilo,
• podpisan pregled opravljenih tur,
• potrdilo o opravljenem tečaju prve pomoči (lahko dokazujete s fotokopijo veljavnega vozniškega dovoljenja),
• fotokopijo planinske izkaznice s plačano članarino za tekoče leto.

Obrazec zdravniškega potrdila izpolni in izda osebni zdravnik na podlagi zdravstvenega stanja. Potrdilo ne sme biti starejše od treh mesecev.

Prijavne obrazce najdete spodaj med prilogami ali na spletni strani KTK PZS.

Število udeležencev je omejeno na 25, v primeru prevelikega števila kandidatov bodo imeli prednost tisti, ki bodo prej plačali stroške tečaja.

Cena usposabljanja in plačilni pogoji
KTK bo sproti pregledala prispele prijave in kandidatom, ki ustrezajo razpisnim pogojem, poslala po pošti račune in program tečaja. Planinsko društvo oz. posameznik (samoplačnik) mora račun poravnati najkasneje do 31. 5. 2015.

Predvidena višina stroškov tečaja znaša 290 €. Cena vključuje kotizacijo, nezgodno zavarovanja ter hrano in prenočišče (4 polni penzioni in dve dodatni kosili).

Kandidatom, ki ne bodo uspešno opravili preizkusne ture ali teoretičnega sprejemnega izpita in se zato ne bodo mogli udeležiti vodniškega dela tečaja, se zaračuna 100,00 €, ostanek pa vrne v roku 30 dni.

Odpoved usposabljanja s strani izvajalca
KTK PZS si pridržuje pravico, da odpove izvedbo usposabljanja najpozneje pet dni pred pričetkom, v kolikor je število prijavljenih premajhno oz. zaradi drugih objektivnih razlogov.

V tem primeru prijavljenim vrnemo celotni vplačani znesek. KTK lahko v primeru slabih vremenskih razmer v dogovoru s prijavljenimi udeleženci spremeni tudi v razpisu navedeno lokacijo ali datum tečaja.

Informacije
Dodatne informacije na voljo na telefonski številki 01/434 56 86 ali na elektronskem naslovu turno.kolesarstvo@pzs.si.

Priloge:
PDF Razpis (413 kB)
DOC Prijavnica (141 kB)
DOC Zdravniško potrdilo (138 kB)
DOC Pregled opravljenih tur (160 kB)

https://www.pzs.si/novice.php?pid=9890 24. 7. 2024