PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


ponedeljek, 2. november 2020, ob 10.15 uri

Razpis vodniških usposabljanj 2021

VK za leto 2021 razpisuje usposabljanja za 1. in 2. stopnjo na področju športa športno treniranje v športni panogi planinstvo-alpinizem za pridobitev nazivov strokovni delavec 1 - športno treniranje - planinstvo-alpinizem in strokovni delavec 2 - športno treniranje - planinstvo-alpinizem.

TEČAJI ZA VODNIKE PZS 2021
Glede na vremenske razmere in druge pogoje so mogoče tudi spremembe lokacij in datumov. Spremembe bodo sproti objavljene na tej spletni strani.
Obvezne priloge k Prijavnici za tečaj VPZS - Osebni list udeleženca (obvezno oddati ob prijavi):
- Obrazec pomočnika vodnika PZS,
- Pregled opravljenih tur (ture opravjene v zadnjih petih letih),
- Izjava o ustreznem zdravstvenem stanju,
- obrazec Potrdilo delodajalca, če se prijavljate v skupino zaposlenih.
Obrazce najdete pod rubriko Obrazci, Prijava na tečaj.
Pri pripravi seznamov Pregled opravljenih tur si obvezno pomagajte z dokumentom Definicije tur s primeri.

Prijave sprejemamo do roka oz. do zasedbe prostih mest. Nepopolno izpolnjenih prijavnic in brez obveznih prilog komisija ne bo upoštevala.


Za zaposlene oz. samozaposlene udeležence licenčnih usposabljanj je kotizacija brezplačna in se financira iz sredstev Evorpskega socialnega sklada. Društva oz. posamezniki plačajo samo ostale stroške (stroški oskrbe (bivanje in prehrana), nezgodno zavarovanje za čas trajanja akcije). K prijavnici je potrebno obvezno priložiti izpolnjen obrazec s strani delodajalca, samozaposleni pa izpis iz Ajpes-aDOC Obrazec Potrdilo delodajalcaLICENČNA IZPOPOLNJEVANJA ZA VODNIKE PZS 2021


Zaradi situacije s koronavirusom bodo v letu 2021 vsa licenčna usposabljanja izvedena v enem dnevu. Ker se polno število ur usposabljanja (14 ur) ne more izvesti v enem dnevu, je obvezna vaša teoretična predpriprava - gradivo za snežno izpopolnjevanje oz. gradivo za kopno izpopolnjevanjeobvezno predelate sami. Na izpopolnjevanjih se bo izvajal samo praktični del. V kolikor bo na usposabljanju ugotovljeno, da niste opravili teoretične predpriprave, izpopolnjevanje ne bo priznano.


V prihodnjem letu bo predvidoma mogoče koristiti evropska sredstva samo za usposabljanja, ki se bodo izvajala v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, zato smo glavnino razpisali v tem delu.
Vsi, ki ste bili prijavljeni v letu 2020, pošljite nove prijavnice.

Seznam izpopolnjevanj (licenčnih usposabljanj) Vodniške komisije v letu 2021 z  roki prijav in predvidenimi stroški usposabljanj:

Prijave sprejemamo do roka oz. do zasedbe prostih mest. Nepopolno izpolnjenih prijavnic komisija ne bo upoštevala.

Glede na vremenske razmere in druge pogoje so mogoče tudi spremembe lokacij in datumov. Spremembe bodo sproti objavljene na tej spletni strani.Projekt »Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022« se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 10.2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

 

logo_mizs_m logo_ess_ss

 

Splošni pogoji prijave na akcije usposabljanj VK:

KDO ORGANIZIRA USPOSABLJANJA

Usposabljanja vodnikov PZS potekajo pod okriljem Odbora za usposabljanje in preventivo PZS (OUP), izvajalec posameznih usposabljanj pa je Vodniška komisija in meddruštveni odbori planinskih društev (MDO PD).

KAKO SE PRIJAVIŠ

Po predhodnem dogovoru na planinskem društvu in preverjanju, če izpolnjuješ pogoje za prijavo (glej usposabljanje, za katero se prijavljaš), izpolniš prijavnico, ki jo najdeš na spletni strani Vodniške komisije: vk.pzs.si. Prijavnico izpolni čitljivo z velikimi tiskanimi črkami in jo podpiši. Obvezno tudi napiši, na katero usposabljanje se prijavljaš in datum usposabljanja (posebna rubrika v prijavnici). Eno prijavnico uporabi le za eno usposabljanje in eno osebo. Kot veljavno bomo šteli samo tisto prijavo, ki bo v celoti izpolnjena ter lastnoročno podpisana s strani prijavljenega kandidata in potrjena s strani plačnika. V kolikor želite, da izdamo račun na delovno organizacijo ali s. p., v rubriko plačnika (NE v rubriko samoplačniki) navedite točen naziv, naslov in davčno številko naslovnika računa. Prijave zbiramo od objave razpisa do razpisnega roka oziroma do zasedbe prostih mest (glej usposabljanje, za katero se prijavljaš). Prijavnico pošlješ na naslov:

Planinska zveza Slovenije
Vodniška komisija
p. p. 214
SI-1001 Ljubljana

Dodatne informacije lahko dobiš pri strokovni sodelavki v času uradnih ur: ponedeljek in četrtek od 9. do 15. ure, sreda od 9. do 17. ure in petek od 9. do 13. ure (v torek ni uradnih ur): Veronika Susman, vodniska.komisija@pzs.si; (01)43 45 689.

 

https://www.pzs.si/novice.php?pid=15011 16. 10. 2021