PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


petek, 25. oktober 2013, ob 0. uri

Razpis volitev za organe PZS za mandat 2014-2018

Komisija za pripravo volitev PZS 2014 na podlagi sklepa 1. seje, z dne 21. 10. 2013, na podlagi 38. člena Poslovnika UO PZS in sklepa 17. seje UO PZS, z dne 19. 9. 2013, razpisuje: VOLITVE ZA ORGANE PZS ZA MANDAT 2014-2018.
Komisija za pripravo volitev PZS 2014 na podlagi sklepa 1. seje, z dne 21. 10. 2013, na podlagi 38. člena Poslovnika UO PZS in sklepa 17. seje UO PZS, z dne 19. 9. 2013, razpisuje:

VOLITVE ZA ORGANE PZS ZA MANDAT 2014-2018

1.       Volitve se razpisujejo za naslednje organe PZS:
-          Predsednika PZS;
-          Štiri (4) podpredsednike PZS;
-          Sedem (7) članov Upravnega odbora PZS;
-          Predsednike dvanajstih (12) MDO PD;
-          Predsednika Nadzornega odbora PZS;
-          Štiri (4) člane Nadzornega odbora PZS;
-          Varuha pravic gora. 

2.       Volitve bodo potekale na Skupščini PZS v Novem mestu, 12. aprila 2014, za predsednike MDO PD pa na sejah MDO PD.

3.       Posebni pogoji pri kandidiranju za PREDSEDNIKA PZS in PODPREDSEDNIKE PZS
Kandidat za predsednika PZS, v skladu s 1. odstavkom 47. člena Statuta PZS, ob vložitvi kandidature predloži predlog programskih smernic in v roku sedmih (7) dni po koncu kandidacijskega postopka listo kandidatov za podpredsednike PZS.

V skladu z 2. odstavkom 47. člena Statuta PZS, lahko za predsednika PZS ali podpredsednika PZS kandidira polnoletni član društva, ki:
-          ima vsaj visokošolsko izobrazbo (priloga k kandidaturi je fotokopija dokazila o izobrazbi),
-          je v zadnjih petih (5) letih vsaj dve (2) leti opravljal naloge predsednika društva ali ima vsaj štiri (4) leta vodstvenih izkušenj pri delu organov PZS in
-          govori angleški jezik ali katerega od jezikov drugih alpskih držav.

V skladu s 3. odstavkom 47. člena Statuta PZS, lahko za podpredsednika PZS kandidira tudi kandidat z nižjo stopnjo izobrazbe od visokošolske, če ima dolgoletne (najmanj 5 letne) vodstvene izkušnje pri delu organov PZS.

V skladu s 3. odstavkom 45. člena Statuta PZS, kandidat za predsednika PZS ne sme kandidirati za podpredsednika PZS in obratno. Kandidatura za predsednika PZS ali podpredsednika PZS izključuje kandidaturo za člana UO PZS.

Volitve predsednika in podpredsednikov PZS se v skladu s 4. odstavkom 47. člena Statuta PZS opravijo na podlagi enotne liste. Glasuje se o celotni listi. Izvoljena je lista, ki dobi večino glasov prisotnih delegatov.

4.       Posebnosti pri kandidiranju in volitvah PREDSEDNIKOV MDO PD
Zbirajo se kandidature za naslednje meddruštvene odbore PD:
MDO PD Koroške, MDO Primorsko-Notranjskih PD, MDO PD Kamniško Bistriškega območja, Savinjski MDO PD, MDO PD Podravja, MDO PD Ljubljane, MDO PD Posočja, MDO PD Pomurja, MDO PD Notranjske, MDO PD Dolenjske in Bele krajine, MDO PD Gorenjske, MDO PD Zasavja;

Kandidata za predsednika lahko predlagajo društva na območju posameznega MDO PD, izmed svojih članov. Rok za oddajo kandidatur je 10. 2. 2014.

Po izvedenem kandidacijskem postopku, bodo volitve predsednika MDO PD izvedene na sejah posameznih MDO PD, ki morajo biti v skladu s 4. odstavkom 38. člena Poslovnika UO PZS sklicane najkasneje 7 dni pred skupščino PZS.

Novoizvoljeni predsedniki MDO PD nastopijo mandat z dnem konstituiranja novega UO PZS.

5.       Posebni pogoji za kandidiranje za VARUHA PRAVIC GORA
Za varuha pravic gora, lahko v skladu z 52. členom Statuta PZS kandidira član društva, ki:
-          ima najmanj visokošolsko izobrazbo h kandidaturi je fotokopija dokazila o izobrazbi),
-          je uveljavljen strokovnjak s področja varstva narave ali sorodnih področij in
-          ima vsaj pet let izkušenj dela v društvih ali organih PZS.

6.       POSTOPEK KANDIDIRANJA
Kandidate predlagajo društva PZS izmed svojih članov, kot to določa 2. odstavek 45. člena statuta PZS. Kandidature oddajo na obrazcu, ki je priloga tega razpisa.

Funkcija voljenega ali imenovanega funkcionarja organov PZS je na podlagi 4. odstavka 45. člena Statuta PZS nezdružljiva z voljeno ali imenovano funkcijo organov političnih strank na državni ravni.

Pri kandidaturah v organe PZS društva, na podlagi 5. odstavka 45. člena Statuta PZS, sledijo načelu enakomerne zastopanosti obeh spolov.

Predloge kandidatov je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Planinska zveza Slovenije, Komisija za pripravo volitev 2014, p. p. 214, 1001 Ljubljana, s pripisom spodaj levo »NE ODPIRAJ - volitve PZS«.

Rok za pošiljanje kandidatur je 23. 12. 2013 za predsednika PZS in podpredsednike PZS.

Rok za pošiljanje kandidatur za ostale organe je 10. 2. 2014.
 
Morebitne nepopolne predloge bo predlagatelj dolžan dopolniti. Pri kandidaturi za predsednika in podpredsednike do 12. 1. 2014 in pri kandidaturi za ostale organe do 24. 2. 2014, o čemer bodo predlagatelji obveščeni z osebno vročitvijo.

Komisija za pripravo volitev PZS 2014
Jože Melanšek, vodja

PRILOGI:
PDF Razpis - volitve za organe PZS za mandat 2014-2018 (312,53 KB)
DOC Obrazec za kandidaturo PZS 2014 (458,50 KB)

POMEMBNO: Komisija za pripravo volitev PZS 2014 - je 13. februarja 2014 zaradi naravne ujme - na podlagi sklepa 3. seje, podaljšuje rok za oddajo kandidatur za člane upravnega odbora, člane in predsednika nadzornega odbora, predsednike MDO PD in varuha pravic gora, in sicer do 24. 2. 2014. Več o tem v na spletnem mestu PZS >>>.

https://www.pzs.si/novice.php?pid=8685 15. 7. 2024