sobota, 18. september 2021
PRIJAVI SE
E-naslov
Geslo
zapomni si me [shrani piškotek]
REGISTRACIJA PRIJAVA
Pozabljeno geslo 
 Prijava / registracija  Prijava na E-novice  English language
POIŠČI

Forum
Zadnji komentarji
Vsi komentarji

NOVICE  

ponedeljek, 5. december 2005, ob 0. uri, ogledov: 1109

KAJ MORAMO POSTORITI NA PODROČJU RAČUNOVODSKIH OPRAVIL V TEH MESECIH

1. POPIS SREDSTEV IN OBVEZNOSTI DO NJI-HOVIH VIROV –INVENTURA 2005 Bliža se konec leta, ko moramo v planinskih druš-tvih in zvezi uskladiti podatke v poslovnih knjigah z dejanskim stanjem, ki ga ugotovimo s popisom materialnega in nematerialnega premoženja. Planinska društva zagotavljajo podatke o svojem finančno materialnem poslovanju v skladu z raču-novodskim standardom SRS 33- računovodske reši-tve v društvih. Popis sredstev in obveznosti do njihovih virov je obravnavan v 19. členu, in sicer: Vsako društvo mora ne glede na način vodenja poslovnih knjig na koncu obračunskega obdobja (31.december) popisati vsa stalna in gibljiva sreds-tva ter dolgove. Popis je treba opraviti tudi na začet-ku oziroma prenehanju opravljanja društvene dejav-nosti in ob nastanku statusne spremembe. Popisni list podpišejo osebe, ki so opravile popis in odgovorni zastopnik društva. Popisni list vsebuje predvsem tele podatke: 1. osnovna sredstva (reg. št., ime, nabavna vrednost, popravek vrednosti, neodpisana vrednost) 2. zaloge materiala (vrsta, merska enota, koli-čina, nabavna cena in nabavna vrednost, ki ne sme presegati čiste iztržlive cene) 3. zaloge gotovih proizvodov (so bolj malo verjetne v planinskih društvih) 4. terjatve do kupcev (naslov, številka in da-tum računa, vrednost terjatve) 5. obveznosti do dobaviteljev (naslov, številka in datum računa, vrednost obveznosti) 6. vrednostni papirji (popis po vrstah in ovred-notenju) 7. denarna sredstva v blagajni in banki ter čeki ( popis vrednosti gotovine v blagajni, de-narnih sredstev na računih in morebitnih če-kov) 8. stanje drugih terjatev in obveznosti (popis po naslovu, številki in vrednosti) Za organizacijo letnega popisa je pristojen organ društva (UO), ki izda sklep o izvedbi letnega popi-sa, v katerem določi dan na katerega se bo ugotav-ljalo stanje, vrsto in število popisnih komisij, vodjo popisa in ves potek dela. Po popisu posameznih vrst sredstev in obveznos-ti do njihovih virov popisna komisija sestavi zbirno poročilo o popisu, ki naj vsebuje: splošne podatke, mnenja in pojasnila (pojasnila o razlikah, mnenja o dvomljivih, spornih , neizterlji-vih in zastaranih terjatvah), predloge (predlog knji-ženja primanjkljajev oziroma presežkov - v breme društva ali v breme odgovornih oseb, predloge za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti pri uporabi sredstev, predlog za izterjavo neplačanih terjatev ter druge predloge). Organ društva (UO) obravnava zbirno poročilo o popisu ter zavzame sklepe: o načinu likvidacije ugotovljenih primanjkljajev oziroma presežkov, o odpisu in uničenju neuporab-nih in zastarelih sredstev, o odpisu terjatev, o proda-ji neuporabnih, zastarelih in poškodovanih sredstev in drugih sklepih. 2. POŠILJANJE PODATKOV ZA ODMERO DOHODNINE Pravne osebe (mednje sodijo tudi društva) morajo do 31. januarja dostaviti davčnemu organu in zave-zancem za dohodnino podatke za odmero dohodnine za preteklo koledarsko leto. Pravne osebe (društva), ki niso imela nikakršnih izplačil fizičnim osebam zavezanim za dohodnino, morajo dati na pristojni davčni urad posebno pisno izjavo o tem. 3. IZDELAVA IN PREDLOŽITEV POROČIL DRUŠTEV ZA LETO 2005 AGENCIJI REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JA-VNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE (AJPES) Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil društev določa sestavne dele letnih poročil, ki jih morajo društva predložiti AJPESU v skladu s 25. členom Zakona o društvih. Društva predložijo letna poročila pristojni izpos-tavi Ajpes na območju katere imajo sedež poslovan-ja. Društva vodijo poslovne knjige in sestavljajo letna poročila v skladu s Slovenskimi računovodskim standardom 33 – Računovodske rešitve v društvih. Sestavni del letnih poročil društev sta: 1. podatki iz bilance stanja, ki prikazujejo stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev na kon-cu obračunskega obdobja 2. podatki iz izkaza poslovnega izida , ki prikazuje-jo stroške, prihodke in presežek prihodkov ali presežek odhodkov v obračunskem obdobju. Društva letna poročila predložijo AJPES-u do zad-njega dne v februarju tekočega leta 2006 preteklo leto 2005. Društva predložijo letna poročila AJPES-u na enega od naslednjih treh načinov: 1. Z neposrednim vnosom podatkov ali uvozom XML datoteke prek spletne strani AJPES: http://www.ajpes.si/zr (ki bodo na voljo v mesecu februarju 2006), 2. Na disketi v obliki XML datoteke, pripravljene iz Excelove preglednice ( ki jo uvozite s spletne stani http://www.ajpes.si/zr), društva disketo (obvezno z izpisom podatkov, ki jih podpiše zastopnik društva) predložijo pristojni izpostavi Ajpes neposredno po pošti s povratnico. 3. Na papirju obrazce - bilanco stanja in izkaz poslov-nega izida (se nabavijo v knjigarnah), predložijo AJPES neposredno ali po pošti s povratnico. Metodološko navodilo v zadnjih členih navaja, da zoper društvo, ki ne predloži letnega poročila do zadnjega dne v februarju tekočega leta za preteklo leto, v skladu z 32. členom Zakona o društvih, AJ-PES uvede postopek o prekršku. 4. IZDELAVA IN PREDLOŽITEV OBRAČUNA DAVKA IZ DOBIČKA ZA LETO 2005 DAVČNI UPRAVI REPUBLIKE SLOVENIJE DO 31. 3. 2006 Društva so dolžna v skladu s določbami zakona o davčnem postopku pristojni davčni upravi predložiti obrazec za obračun davka od dobička pravnih oseb za leto 2005 in zraven predložiti tudi bilanco stanja in izkaz poslovnega izida za leto 2005 (kopije ob-razcev, ki ste jih predložili do 28.2.2006 na AJPES). Društva, ki opravljajo samo nepridobitno dejav-nost, predložijo obrazec davka iz dobička z izja-vo, da nimajo obdavčljivih prihodkov. Društvo, ki poleg nepridobitne dejavnosti op-ravljajo tudi pridobitno dejavnost, predložijo obračun davka s podatki o pridobitni dejavnosti, katere dobiček je obdavčen. Društva so za pridobitni del zavezana za plačilo davka od dobička pravnih oseb po stopnji 25%. Če ni možno zagotoviti vseh evidenc vodenja prido-bitne dejavnosti od nepridobitne dejavnosti, izraču-namo sorazmeren delež. V davčnem obrazcu prikažemo le obdavčljive prihodke in sorazmeren del odhodkov: Sorazmeren del odhodkov izračunamo z nasled-njim primerom: Prihodki iz naslova pridobitne dejavnosti : 1.400.000,00 sit Vsi prihodki iz izkaza uspeha: 7.900.000,00 sit Izračun deleža prihodkov iz pridobitne dejavnosti Prihodki iz pridobitne dejavnosti 1.400.000,00 Skupaj vsi prihodki iz izkaza uspeha 7.900.000,00 Delež pridobitne dejavnosti je 17,80% Vsi odhodki obdobja (iz izkaza uspeha) 7.100.000,00 7.100.000,00 sit x 17,80% = 1.263.800.00 sit ( izračunani predvideni odhodki iz naslova pridobit-ne dejavnosti) Od prihodkov iz pridobitne dejavnosti odštejemo izračunane odhodki iz naslova pridobitne dejavnosti 1.400.000,00 sit – 1.263.800,00 sit = davčna osnova je 136.200,00 sit. Društva predložijo davčnemu organu obračun davka do 31. marca za preteklo leto na posebnem obrazcu, ki ga bo izdelala Davčna uprava RS. Razliko med obračunanim davkom in plačanimi akontacijami morajo poravnati v 30 dneh po predlo-žitvi davčnega izkaza, vračilo preveč plačane akon-tacije pa lahko zahtevajo ob predložitvi davčnega obračuna. Preveč plačani znesek jim mora davčni organ vrniti v 30 dneh od preložitve zahtevka. O morebitnih dodatnih pojasnilih in navodilih, ki bodo na voljo, vas bomo obveščali v nasled-njem časovnem obdobju. Pripravila računovodkinja PZS: Vera ŠMID

Komentarji

Oddaj svoj komentar >>
Prikaži vse komentarje (0)
© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2021
SOCIALNA OMREŽJA
Če ti je vsebina všeč, jo objavi na Twitterju in/ali FaceBook-u.

Iskanje med novicami


Išči med

Izprazni Iskanje
 
Prikaži vse zapise
ZADNJE NOVICE
 
Planinska zveza Slovenije
Ob železnici 30a, p. p. 214
SI-1001 Ljubljana

+ 386 (0)1 43 45 680
info@pzs.si
Aktualno
Novice
Dogodki, aktivnosti
Zadnje v forumu
Zadnji komentarji
Članarina
Spletna včlanitev
Prednosti članstva
Vrste članstva in cenik
Prijava nezgode
Planinstvo
Planinske koče
Planinske poti
Komisije in odbori
Planinska društva
Planinska kultura
Planinski vestnik
Slovenski planinski muzej
Planinska založba
Življenje pod Triglavom
Podpiram planinstvo
Dohodnina
SMS donacije
Sklad Okrešelj
Naši partnerji
O PZS
Osebna izkaznica
Kontakti / kje smo
Vodstvo
Strokovna služba
Prijava | Registracija | Piškotki (cookies) Splošni pogoji delovanja O avtorjih